mast1.jpg

IF (*)

עברית
תדר ביניים | Intermediate Frequency | תדרים(**): 300Hz – 10MHz

מקורות ושימושים:

 • תקשורת צבאית טקטית
 • מערכות זיהוי ועקיבה אלקטרונית -  תגים, התקנים למניעת גניבות ואמצעי ברקוד  (RFID-Radio Frequency Identification) (***)
  • תקשורת שדה קרוב  Near Field Communication - NFC 
 • גלי רדיו (RF) - גנרטורים תעשייתיים וצבאיים
 • אמצעי טיפול ואבחון ברפואה
  • ​שתל קוכליארי (שתל שבלולי בתעלות השמע)
  • קוצב לב
 • גופי חימום במלחמי רדיו תעשייתיים

(*) IF הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כתחום התדרים שבין 300 הרץ ו-10 מגה הרץ. לתחום תדרים זה חפיפה עם תחום תדרי הרדיו בטווח שבין שלושה קילו הרץ ו-10 מגה הרץ. 
(**) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(***) במספר תחומי תדר

תדר IF בשתל קוכליארי
תדר IF בשתל קוכליארי
מכונת הלחמה אוטומטית
מכונת הלחמה אוטומטית
מערכת בקרת גישה
מערכת בקרת גישה
תג זיהוי ועקיבה
תג זיהוי ועקיבה
גנרטורים מחוללי RF לחשמל
גנרטורים מחוללי RF לחשמל
משיכת מזומן בתקשורת NFC
משיכת מזומן בתקשורת NFC