mast1.jpg

הרקע להקמת המרכז

האדם חשוף לקרינה בלתי-מייננת מאז ומעולם. אולם עם התפתחות הטכנולוגיה, ובייחוד מאז החל השימוש בטלפונים סלולריים (מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20), החשיפה לקרינה בלתי-מייננת ומקורותיה גדלה באופן משמעותי. לחשיפה הסביבתית (לדוגמה רדאר ורשת החשמל) נוספה חשיפה אישית (ממכשירים צמודי-גוף כגון טלפונים סלולריים) של כלל הציבור לרבות ילדים. חשיפה זו גדלה ומתפשטת עם התקדמות הטכנולוגיה ונובעת הן משימוש אישי במגוון רחב של מוצרים, כגון טלפון סלולרי הנמצא בשימוש של רוב האוכלוסיות בעולם, והן מחשיפה פסיבית הנובעת מהימצאות בקרבת מכשירים פולטי קרינה בלתי-מייננת, כגון נתבים אלחוטיים ותחנות בסיס של הרשת הסלולרית.

במקביל להתפתחות זו, עלה חשש בנוגע להשפעות האפשריות של קרינה בלתי-מייננת על בריאות האדם. בעקבות דיונים בנושא, שנערכו בהשתתפות מספר רב של חוקרים ואנשי מקצוע מתחומים שונים מרחבי העולם כבר בסוף שנות ה-90 נקבע, כי יש צורך במחקר מקיף בניסיון לתת מענה לשאלה זו.

במהלך השנים אימצו רוב הארגונים בישראל ובעולם את 'עיקרון הזהירות המונעת' כדרך התמודדות הולמת עם חשיפה לקרינה זו. בהתאם לעיקרון מנחה זה, יש לצמצם את רמות הקרינה הבלתי-מייננת שהאוכלוסייה נחשפת אליה, תוך איזון בין הקידמה הטכנולוגית לבין שמירה על הבריאות.

בהתאם לאמור לעיל, ביקשה ממשלת ישראל לבדוק כיצד יש לנהוג בנושא זה ברמה הלאומית.

להלן ציוני הדרך בתהליך קבלת ההחלטות שהביאו להקמת מרכז תנודע:

 

   

2004-2005: צוות בדיקה מקצועי

בשנת 2004, קיבלה החלטת וועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה תוקף של החלטות ממשלה (מס' 2545, 2761), להקמת צוות בדיקה מקצועי אשר יבחן את האפשרות להקים מרכז ידע לאומי לחקר הקרינה הבלתי-מייננת והשפעתה על בריאות הציבור.

 • על-פי החלטת הממשלה, מטרת מרכז הידע לקדם את הנושאים הבאים:
  • גיבוש ראייה כוללת ואינטגרטיבית על השפעות הקרינה הבלתי-מייננת על בריאות הציבור.
  • קידום, עידוד, ביצוע ופרסום מחקרים ואיסוף מידע עדכני בארץ ובעולם בנושא, ויצירת תשתית מחקרית ומעבדתית למחקר בתחום.
 • בשנת 2005, פורסמו המלצות צוות הבדיקה שתמכו בהקמת מרכז הידע.
 

 

   

2005: וועדת מנכ"לים

בשנת 2005 מונתה על-ידי הממשלה ועדת המנכ"לים בנושא פריסת האנטנות הסלולריות במדינת ישראל (וועדת המנכ"לים לעניין תיקון תמ"א 36א'):

 • תמ"א 36א', שאושרה על-ידי ממשלת ישראל בשנת 2002, היא תכנית מתאר ארצית הקובעת הנחיות לפריסת מתקני שידור קטנים וזעירים ובכלל זה לפריסת מוקדי שידור סלולריים. מטרתה לאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה, תוך מניעת מפגעי הקרינה ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף במגמה לייעל את הליך הקמתם.
 • וועדת המנכ"לים מונתה על-ידי הממשלה בשנת 2005, על מנת לבחון את הצורך בהוספת תיקון לתמ"א 36א'.
 • בין המלצות הוועדה:
  • יש לקבוע מסלולי רישוי מחמירים להצבת מוקדי שידור גדולים באזורים מאוכלסים, ולתת עדיפות להצבת אנטנות קטנות יותר (בפריסה צפופה יחסית כך שהקרינה מכל אנטנה מופחתת);
  • יש להרחיב את שיקול הדעת של הרשויות המקומיות בעיקר בכל הנוגע להקמת מתקני שידור שהקרינה מהם גבוהה יחסית ושיש להם השפעה סביבתית ונופית ניכרת;
  • יש לקבוע מנגנון שיפוי בהיקף שייקבע על פי מידת מעורבותה של הרשות המקומית בהליך התכנון והיקף שיקול דעתה;
  • יש לקבוע הסדרים על מנת להביא לידיעת הציבור את המידע לגבי הקמת מתקני שידור סלולריים, ולאפשר שיתופו בהליכי התכנון.
  • המלצה נוספת של הוועדה הייתה כי: יש להקים מרכז ידע לאומי בישראל, שיעסוק בענייני השפעת הקרינה הבלתי-מייננת על בריאות הציבור ורווחתו.
 

 

   

2006: החלטת ממשלה

בשנת 2006, החליטה הממשלה כי יש לאמץ את עיקרי ההמלצות הכלולות בדוח המסכם של צוות הבדיקה (משנת 2005).  עיקרי ההחלטה:

 • יש צורך בהקמת מרכז ידע מחקרי-לאומי, אשר יאסוף מידע עדכני ואמין מהארץ ומרחבי העולם בתחום הקרינה הבלתי-מייננת והשפעתה על בריאות הציבור. המרכז יעבד את הידע ויעמידו, בצורת דוחות שנתיים ובאמצעות מתן תשובות לשאלות, לרשות הציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות בממשלה.
 • לפרסם "קול קורא" להגשת הצעות להקמת מרכז הידע.
 • למנות וועדת היגוי להקמת המרכז ופעילותו.
 

 

   

2012: הפצת "קול קורא" והכרזה על הזוכים

בשנת 2012 הפיץ משרד המדע והטכנולוגיה "קול קורא" להגשת הצעות להקמת מרכז ידע בתחום הקרינה הבלתי-מייננת והשפעתה על בריאות הציבור.

 • היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר והמכון הטכנולוגי חולון (H.I.T) זכו במכרז להקמת מרכז הידע (בהמלצת וועדת ההיגוי של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל).
 • בהתאם להחלטה זו, מונתה וועדת היגוי להקמת המרכז ופעילותו.
 

 

   

2013: הקמת מרכז הידע, תנודע

בשנת 2013 הוקם מרכז הידע הלאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות, תנודע

יעדי המרכז: להוות מקור ידע מקצועי ומוביל בנושא קרינה בלתי-מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור ולהנגיש מידע זה לקהלי היעד. המרכז יפעל לטובת הציבור ולהגנתו מפני סיכונים, ככל שיימצאו, ימליץ בפני הגורמים הממשלתיים על אמצעים לצמצום הסיכון ויידע את הציבור מהו שימוש מושכל בטכנולוגיה המערבת חשיפה לקרינה בלתי-מייננת.

 

 

 

 

 

2015 - 2013: 

בשלוש השנים הראשונות פעל מרכז תנודע בשיתוף היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר והמכון הטכנולוגי חולון (H.I.T).

 

החל משנת 2016 המרכז ממשיך לפעול ולהתנהל בידי היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר

 

 

תאריך עדכון: 2.11.16