mast1.jpg

רשת תקשורת אלחוטית Wi-Fi - רקע

     
 

עם ההתפתחות הטכנולוגית עולה גם הדרישה להתקנת רשתות תקשורת אלחוטיות במרחבים הציבוריים, כך שהשימוש בהן יתאפשר כל הזמן ובכל מקום.

יש המתנגדים לדרישה זו בטענה כי עלייה בחשיפה סביבתית עלולה להשפיע על הבריאות, וכי יש לבחון גם את ההיבטים האתיים של חשיפה כפויה במרחב הציבורי.

חשיפת הציבור לקרינת רדיו שמקורה ב-Wi-Fi נמוכה משמעותית מהחשיפה מהטלפון הסלולרי. באופן מעשי, לא ניתן לבצע מחקר שיבדוק באופן ישיר את השפעת הקרינה הנפלטת מ-Wi-Fi על בריאות האדם.

סף החשיפה שנקבע בישראל בתחום התדרים הכולל את שידורי ה-Wi-Fi אינו שונה מהסף למקורות אחרים בתחום (כגון טלפונים סלולריים).

 
     

 

לכתבות נוספות בנושא Wi-Fi

 

רשת תקשורת אלחוטית (Wi-Fi) משתמשת בגלי רדיו כדי להעביר מידע ונתונים בין מכשירי קצה שונים (למשל, מחשבים ניידים, טבלטים וטלפונים חכמים), וממכשירי קצה אל רשת האינטרנט וממנה.

 

נתבים אלחוטיים (ראוטרים) פועלים בהספקים ובתדרים הדומים לאלו של מכשירי תקשורת אחרים בסביבה הביתית. הם מהווים מקור מקומי לקרינה בלתי מייננת אשר עוצמתה יורדת במהירות ככל שמתרחקים מהמכשיר.

נתב אלחוטי (ראוטר)

נתב אלחוטי (ראוטר)

 

בתחילה פותח ה- Wi-Fi כתחליף אלחוטי לכבלים שחיברו את המחשבים לרשתות תקשורת מקומיות בבתים, משרדים ובסביבות נוספות. בהמשך, טכנולוגיה זו נתנה מענה לאזורים בהם קיימת קליטה באיכות נמוכה כמתן תגבור למקורות שידור סלולריים מרוחקים המתקשים בהעברת האותות בשל עמוס ריבוי משתמשים. כיום כמעט כל מכשירי הקצה, כגון מחשבים נישאים וטלפונים חכמים, מצוידים עם התקן לחיבור Wi-Fi.

תמונת המחשה: טלפון חכם עם חיבור WI-FI

תמונת המחשה: טלפון חכם עם חיבור Wi-Fi 

 

 

סף חשיפה של Wi-Fi בישראל הנו סף חשיפה לקרינת רדיו, והוא אינו שונה מסף חשיפה של קרינת רדיו למקורות אחרים באותו תדר.

כאשר משווים את החשיפה לקרינה בלתי מייננת שמקורה בנתבים אלחוטיים לחשיפה לטלפון סלולרי במהלך שיחה, בשימוש שכיח במבנים, ניתן לראות כי מידת החשיפה מנתבים אלחוטיים היא בסדר גודל של כ- 1/10,000 מהחשיפה האישית בשימוש בטלפון סלולרי.

ההבדל במידת החשיפה נובע בעיקר בשל מרחק מקור הקרינה מהגוף ודעיכה חדה של  הקרינה עם המרחק. יחס זה מתקיים גם עבור מידת החשיפה ממחשבים הגולשים ברשת אלחוטית.

ניתן לומר כי חשיפה לנתבים אלחוטיים למשך שנה שלמה, ברציפות, שקולה לחשיפה בסדר גודל של שעה, בעת שיחה בטלפון סלולרי.

 

תדרי קרינת גלי רדיו בספקטרום האלקטרומגנטי

תדרי קרינת גלי רדיו בספקטרום האלקטרומגנטי

 

 

השלכות בריאותיות של חשיפה לקרינת רדיו הנפלטת מ- Wi-Fi אינן ידועות היות וכמעט ולא נעשו מחקרים על ההשפעה של Wi-Fi  על הבריאות.

 

כאמור, הקרינה הבלתי מייננת הנפלטת מנתבים וממכשירי קצה המשתמשים ברשתות תקשורת אלחוטיות נמוכה מאד. יחד עם זאת, בישראל ובעולם יש המתנגדים להתקנה ושימוש ברשתות תקשורת אלחוטיות במרחבים הציבוריים ובמיוחד בבתי הספר. לטענת המתנגדים מדובר בטכנולוגיה כפויה במרחב הציבורי (על אף שמדובר בשימוש באותה טכנולוגיה בנתבי Wi-Fi ביתיים) שנמצאת בשימוש רחב רק מספר מועט יחסית של שנים, והאפשרות של היווצרות נזקים בריאותיים כתוצאה מחשיפה לקרינה בלתי מייננת, מתחת לסף המומלץ, עדיין נחקרת.

 

כתבות נוספות בנושא Wi-Fi:

 

רשימת מקורות

 

  • Foster KR. Radiofrequency exposure from wireless LANS utilizing Wi-Fi technology. Health Phys 2007; 92:280-289
  • California Council on Science and Technology. Health impacts of radio frequency exposure from smart meters. April 2011
 
תאריך עדכון: 27.2.2017