mast1.jpg

השפעות בריאותיות של קרינה בתדרי רדיו על ילדים ובני נוער - רקע

ילדים ובני נוער נחשבים לאוכלוסייה בסיכון בכל הנוגע להשפעה הבריאותית של החשיפה לקרינה, בין אם הקרינה היא ממקורות סביבתיים ובין אם ממקורות אישיים. המאפיינים הפיזיים והמנטליים של האוכלוסייה הצעירה שונים מאלה של אוכלוסיית המבוגרים, לכן חשיפה לקרינה עלולה להשפיע באופן שונה גם על בריאותם.

 

מכשירי קצה (כגון טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים וטאבלטים), אנטנות שידור של טלוויזיה ורדיו ותחנות בסיס מהווים מקור לקרינה בתדרי רדיו, שהיא חלק מספקטרום הקרינה בלתי מייננת. מידת החשיפה לקרינה בתדרי רדיו תלויה במרחק שבו נמצא האדם ממקור החשיפה; החשיפה גבוהה יותר כאשר מקור הקרינה קרוב לגוף (למשל, כשמצמידים את הטלפון הסלולרי לראש בזמן השימוש). הקרינה מאנטנות שידור של טלוויזיה, רדיו ותחנות בסיס נמוכה יחסית, כל עוד לא נמצאים קרוב לאנטנה.

 

ההשפעה הידועה והמוכחת של קרינה בתדרי רדיו היא חימום רקמות הגוף (השפעה תרמית). רוב המכשירים הפולטים קרינה בתדרי רדיו פועלים בהספק שבו אפקט החימום הוא מינימלי ואינו מהווה סכנה לפגיעה משמעותית. לקרינה בתדרי רדיו עלולות להיות גם השלכות בריאותיות שאינן קשורות לחימום (השפעות א-תרמיות). משום כך, מתמקדים חוקרים וקובעי-מדיניות בבעיות הבריאותיות העלולות להיווצר כתוצאה מהשפעות אחרות (א-תרמיות) של הקרינה.

 

בשנת 2010 הכריז ארגון הבריאות העולמי כי יש לתת עדיפות גבוהה לביצוע מחקרים שיבחנו את ההשפעה של קרינה בתדרי רדיו על בריאות ילדים. בהתאם לכך, מתקיימים  כיום ברחבי העולם כמה מחקרי אוכלוסייה גדולים שמטרתם לבדוק את ההשפעות האפשריות של הקרינה על בריאות ילדים כתוצאה משימוש בטכנולוגיות פולטות קרינה (מחקר מוביקידס ומחקר SCAMP). ואולם, תוצאות מחקרים אלה צפויות להתפרסם רק בעוד כמה שנים.

 

המחקרים שבוחנים את השפעת הקרינה בתדרי רדיו על ילדים נחלקים לשני סוגים, בהתאמה למקור החשיפה: מחקרים העוסקים בחשיפה אישית, כמו זו הנפלטת מטלפונים סלולריים, ואלה העוסקים בחשיפה סביבתית, כמו זו שמקורה באנטנות ובתחנות בסיס.

 

השפעת החשיפה האישית לקרינה בתדרי רדיו על בריאות ילדים ובני נוער

השימוש הנרחב בטלפון סלולרי בקרב ילדים ובני נוער החל לפני שנים לא רבות  – בעיקר מתחילת שנות האלפיים. השימוש בטכנולוגיות נוספות הפולטות קרינה בתדרי רדיו (טאבלטים למשל) הפך נפוץ רק כעשר שנים מאוחר יותר. מכיוון שצפוי שהילדים ובני הנוער ישתמשו בטכנולוגיות אלה כל חייהם, חשוב לדעת אם הן משפיעות על בריאותם וכיצד באה השפעה זו לידי ביטוי, אם בכלל.

 

עד כה נערכו מחקרים מעטים בנוגע לחשיפה אישית לקרינה בתדרי רדיו ולנזקיה הבריאותיים האפשריים על אוכלוסיית הילדים ובני הנוער. במחקרים שבוצעו נבחנה השפעת החשיפה האישית לקרינה בתדרי רדיו בתחומים הבאים:

 
תאריך עדכון: 11.9.2014