mast1.jpg

עלוני מידע

עלון יוני 2018

תחום התדרים הנמוכים | שימוש באמצעי קצה בבתי הספר – סקירת מדיניות בעולם | כלי רכב היברידים | ועוד...

עלון מרץ 2018

השלכות בריאותיות של קרינה על סגולה (UV) | סקירה בנושא שימוש במדיה דיגיטלית והפרעות שינה בילדים ומתבגרים | התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב (NTP) פרסמה טיוטת תוצאות מחקר הגדול מסוגו, שהעריך את הקשר בין חשיפה לקרינת גלי רדיו והתפתחות סרטן בקרב בעלי חיים | ועוד...

איגרת לחגים - אוקטובר 2017

שנת תשע"ז שחלפה מסכמת שנה חמישית לפעילות מרכז הידע להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות, תנודע. בשנה זו המשיך המרכז לפעול על פי חזונו, כמשאב ידע התומך בקבלת החלטות מושכלת בתחום הקרינה הבלתי-מייננת ברמת הפרט וברמה הלאומית.
בחרנו לשתף אתכם במספר דוגמאות המשקפות את תמצית העשייה של השנה שחלפה...

עלון יוני 2017

שדה המחקר של מרכז תנודע מתרחב | סקירה בינלאומית בנושא הנחיות לשימוש ברשתות אלחוטיות בבתי-ספר | היקף השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני-נוער בעולם | מידע בנושא מדידות קרינה ועוד...

עלון מרץ 2017

מונים חכמים | סקירה ומיפוי של מקורות החשיפה לקרינה בלתי מייננת בסביבת התלמיד | מחקר חדש יבחן את ההשפעה האפשרית של חשיפה עוברית ל-MRI על התפתחות תוצאים בריאותיים ארוכי-טווח | אתר תנודע בשפה האנגלית ועוד...

עמודים