mast1.jpg

עלוני מידע

עלון מאי 2019

ההמלצות המעודכנות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים | הדור הסלולרי החמישי (5G) | האינטרנט של הדברים (IoT - Internet of Things) | 

איגרת לחגים - ספטמבר 2018

לסיכום שנת תשע"ח בחרנו להציג בפניכם סוגיות נבחרות בהן עסקנו השנה, בתחומים הנוגעים למדיניות בריאות ולהשלכות בריאותיות של חשיפה לקרינה בלתי-מייננת.

בפרוס השנה החדשה מאחל מרכז תנודע לכל שותפינו בעשייה המקצועית ולכל הלוקחים חלק בעיצוב השיח הציבורי - שנה טובה!

עלון יוני 2018

תחום התדרים הנמוכים | שימוש באמצעי קצה בבתי הספר – סקירת מדיניות בעולם | כלי רכב היברידים | ועוד...

עלון מרץ 2018

השלכות בריאותיות של קרינה על סגולה (UV) | סקירה בנושא שימוש במדיה דיגיטלית והפרעות שינה בילדים ומתבגרים | התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב (NTP) פרסמה טיוטת תוצאות מחקר הגדול מסוגו, שהעריך את הקשר בין חשיפה לקרינת גלי רדיו והתפתחות סרטן בקרב בעלי חיים | ועוד...

איגרת לחגים - אוקטובר 2017

שנת תשע"ז שחלפה מסכמת שנה חמישית לפעילות מרכז הידע להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות, תנודע. בשנה זו המשיך המרכז לפעול על פי חזונו, כמשאב ידע התומך בקבלת החלטות מושכלת בתחום הקרינה הבלתי-מייננת ברמת הפרט וברמה הלאומית.
בחרנו לשתף אתכם במספר דוגמאות המשקפות את תמצית העשייה של השנה שחלפה...

עמודים