mast1.jpg

המרכז בהקשר בינלאומי

מאז סוף שנות ה-90 מתקיים בארץ ובעולם דיון מתמשך בנושא החשיפה לקרינה בלתי-מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור. דיון זה נוגע לכל שכבות הציבור ונוטלים בו חלק מדענים, הציבור הרחב, מוסדות ממשלה וגופים אחרים. לסוגיה זו, השלכות כלכליות, התנהגותיות - חברתיות, חוקיות ובריאותיות מרחיקות לכת. לכן הצורך במידע מבוסס ועדכני הינו כלל עולמי ואינו מוגבל לאזור גיאוגרפי כזה או אחר.

 

כמו בישראל, גם במקומות אחרים בעולם, זיהו את הצורך בהנגשת מידע ובנקיטת גישה פעילה להתמודדות עם הסוגיות הנובעות מהעלייה בשימוש בטכנולוגיות המערבות קרינה בלתי-מייננת.

 

אתר ה-  EMF Portal הינו אתר מידע גרמני העוסק בהשפעות השדות האלקטרומגנטיים על האדם ועל מערכות ביולוגיות. האתר משרת מדענים, פוליטיקאים, עורכי-דין, רופאים ואזרחים מתעניינים, במטרה לאפשר קבלת החלטות מבוססות עובדות.

 

באתר ניתן למצוא:

  • קישור למאמרים מדעיים בנושא שדות אלקטרומגנטיים (חלקם מסוכמים עבור הקורא).
  • סקירת מחקרים בנושאים נבחרים (גרפים).
  • הערכת חשיפה – מידע טכני על מקורות החשיפה, מכשירים חשמליים ומערכות הנמצאות בשימוש יומיומי.
  • הסבר פיסיקלי בסיסי על שדות אלקטרומגנטיים.
  • מילון מונחים.

ניתן למצוא התייחסות לקרינה בלתי-מייננת ולהשפעותיה באתרים רבים נוספים בעולם.

 

ההכרה בצורך הגלובלי לקבלת החלטות מושכלת בנושא קרינה בלתי-מייננת ולהנגשת המידע לציבור, הביאה את מרכז תנודע לפעול בשיתוף פעולה בינלאומי עם גורמים מקצועיים דומים ברחבי העולם. בהתאם לכך, הוחלט על הנגשת תוכן אתר זה גם בשפה האנגלית.