mast1.jpg

הנחיות בינלאומיות בתחום הקרינה הבלתי מייננת

 

במהלך השנים ובמיוחד בעשורים האחרונים גובר הצורך בקביעת המלצות והנחיות בכל הקשור לקרינה בלתי מייננת על מנת לאפשר שימוש מיטבי בטכנולוגיה המתפתחת תוך שמירה על בריאות הציבור.

 

צורך זה גובר לנוכח השימוש הנפוץ בקרינה בלתי מייננת בעולם כולו ובהתחשב באי הוודאות המדעית בנוגע להשלכות בריאותיות אפשריות של חשיפה לקרינה.

  

 

 

קיימים מספר ארגונים בינלאומיים העוסקים בקביעת המלצות לספי חשיפה. המלצות אלה מבוססות על הידע המדעי המצטבר בנוגע להשפעות הבריאותיות האפשריות כתוצאה מחשיפה לקרינה בלתי מייננת, על התכונות הפיזיקליות של המקורות הפולטים קרינה זו ועל רמות החשיפה הנובעות מהפעלת מקורות אלה.

 

להלן רשימת הארגונים הבינלאומיים העיקריים המשפיעים על תקינה בנושא חשיפת הציבור הכללי והעובדים לקרינה בלתי מייננת בעולם :

 

 

רוב מדינות העולם מאמצות את ההמלצות והתקנים כפי שהמליצו גופים בינלאומיים והגופים המצוינים לעיל. מקצתן מגבשות מדיניות עצמאית (מחמירה או מקילה ביחס להמלצות הבינלאומיות).

 

ארגון הבריאות העולמי באמצעות ה-  International EMF project of the World Health Organization מקדם שיתופי פעולה בין המדינות השונות על מנת לסייע בגיבוש מדיניות עולמית אחידה להגנת הציבור מפני קרינה בלתי מיייננת.  

 

תאריך עדכון: 1.8.14