mast1.jpg

האם לקרינה בתדרי רדיו הנפלטת מטלפונים סלולריים יש השפעה על תאי זרע?

 

בשנים האחרונות נערכו מחקרים במודלים של בעלי חיים וכן בדגימות זרע של גברים במטרה לבדוק האם חשיפה לקרינה בתדרי רדיו, ובמיוחד חשיפה לקרינה מטלפונים סלולריים, גורמת לירידה באיכות תאי הזרע או לנזק לתאי זרע, וכתוצאה מכך גם לירידה בפוריות?

 

 

טלפון סלולרי בכיס המכנסיים הקידמי
טלפון סלולרי בכיס המכנסיים הקידמי

 

תוצאות המחקרים שבחנו את השפעת הקרינה הבלתי מייננת בתדרי הרדיו על פרמטרים של איכות תאי הזרע אינן חד משמעיות. בעוד שבחלק מהמחקרים לא נצפתה השפעה על איכות תאי הזרע כתוצאה מחשיפה לקרינה מטלפונים סלולריים, במחקרים אחרים דיווחו על פגיעה בחלק מהגורמים המתארים את איכות תאי הזרע לאחר חשיפה לקרינה בתדרי רדיו הנפלטת מטלפונים סלולריים, ובכללם תנועתיות, חיות, מבנה (מורפולוגיה) או שלמות החומר התורשתי (דנ"א) בתא הזרע.

בהתחשב במחקרים שהדגימו נזק או ירידה באיכות הזרע בעקבות החשיפה לתדרי רדיו ועל בסיס עיקרון הזהירות המונעתמומלץ לנהוג שימוש מושכל בטלפון סלולרי: לא לשאת אותו על הגוף ובפרט לא בכיס המכנסיים או בקרבת האשכים.

 

על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization - WHO) אי-פוריות היא חוסר יכולת של זוג להשיג הריון או להשלים הריון לאחר שנה או יותר של יחסי מין סדירים לא-מוגנים.

 

בשנים האחרונות קיימים דיווחים שונים על ירידה בפוריות בקרב בני האדם בכלל, ועל ירידה באיכות הזרע בפרט. יש הסבורים שהירידה בפוריות נובעת מהעלייה בשימוש ובחשיפה לטכנולוגיות שפולטות קרינה בלתי מייננת, למשל טלפונים סלולריים, נתבים אלחוטיים (Wi-Fi), אנטנות סלולריות וכו'. האם סברה זו נכונה? במאמר זה, אנו מציגים סיכום של המחקרים שבדקו האם יש קשר בין חשיפה לקרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו ובין איכות תאי הזרע.

 

מהם הגורמים שמשפיעים על הפוריות בגברים?

גורמים רבים עלולים להשפיע על הפוריות בגברים. ההשערה העיקרית היא שגורמים סביבתיים או גורמים הקשורים לאורח החיים עלולים להזיק לאשכים, בעיקר בתקופה שסביב הלידה או במהלך גיל ההתבגרות. כמו כן, ידוע שבגברים בוגרים עלול להיגרם נזק לאשכים כתוצאה מחשיפה לחום, לקרינה מייננת ולאסטרוגנים וסטרואידים אנאבוליים. עדיין לא ברורה מידת הנזק של עישון, שתיית משקאות אלכוהוליים וחוסר פעילות גופנית על איכות תאי הזרע.

 

בשנים האחרונות נערכו מחקרים במטרה לבדוק האם חשיפה לקרינה בתדרי רדיו, ובמיוחד חשיפה לקרינה מטלפונים סלולריים, גורמת לירידה באיכות תאי הזרע או לנזק לתאי זרע וכתוצאה מכך גם לירידה בפוריות.

 

כיצד מודדים את איכות תאי הזרע?

תקינות בסיסית של זרע נקבעת לפי המדדים (פרמטרים) שנקבעו על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO):

  • נפח: 1.5- 6 מ"ל
  • pH, רמת חומציות: 9-7
  • ריכוז תאי הזרע: 15 מיליון תאי זרע/ מ"ל
  • תנועתיות: חשוב שלפחות 45% מכלל התאים יהיו בתנועה ובתנועה מתקדמת
  • צורתיות התאים (מורפולוגיה): נבחנת בשלושת חלקי תא הזרע - ראש, צוואר וזנב. פרמטר זה נחשב תקין כאשר ל- 4% עד 14% מתאי הזרע צורתיות תקינה

איור: תאי זרע

איור: תאי זרע

 

חשוב לציין שאיכות תאי הזרע נקבעת על סמך עמידה בכל הפרמטרים הללו.

 

מחקרים בבני אדם בנושא השפעת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי הרדיו על פוריות הגבר

נושא זה ניתן לבדיקה מדעית בכמה דרכים:

  1. חשיפת דגימות תאי זרע של מתנדבים בריאים לקרינה בלתי מייננת בתנאי מעבדה, בדיקת השפעת הקרינה על הפרמטרים השונים של תאי הזרע והשוואתם לתאי זרע שלא נחשפו לקרינה (מחקר in vitro)
  2. בדיקת הקשר בין רמת החשיפה לקרינה בלתי מייננת של מדגם של משתתפים ובין איכות הזרע של אותם מתנדבים (מחקר חתך)
  3. בדיקת הקשר בין רמת החשיפה לקרינה בלתי מייננת של אוכלוסייה מסוימת לבין שיעורי הפוריות באותה אוכלוסייה (מחקר אקולוגי)

 

רוב המחקרים שנערכו בנושא זה בבני אדם היו מחקרי חתך או מחקרי in vitro.

 

תוצאות מחקרי in vitro

תוצאות מחקרים אלו אינן חד משמעיות. בחלק מהמחקרים לא נצפתה השפעה על איכות תאי הזרע כתוצאה מחשיפה לקרינה מטלפונים סלולריים. לעומת זאת, מחקרים אחרים דיווחו על פגיעה בחלק מהגורמים המתארים את איכות תאי הזרע לאחר חשיפה לקרינה בתדרי רדיו הנפלטת מטלפונים סלולריים, ובכללם תנועתיות, חיות, מבנה (מורפולוגיה) או שלמות הדנ"א בתא הזרע.

 

תמונת המחשה: הפריית ביצית בתנאי מעבדה (הפריית מבחנה)

תמונת המחשה: הפריית ביצית בתנאי מעבדה (הפריית מבחנה)

 

ניתוחי-על שבוצעו על תוצאות מחקרים אלה לא הצליחו אף הם לדווח בוודאות על השפעת קרינה בתדרי רדיו על איכות תאי הזרע. בניתוח על שהתפרסם בשנת 2014 נבחנו באופן כמותי תוצאותיהם של 10 מחקרים שבחנו את ההשפעה של חשיפה לקרינה מטלפונים סלולריים בטווח התדרים 900-850 מגה הרץ על דגימות תאי זרע שמקורם בבני אדם. משך החשיפה במחקרים אלה נע בין 5 דקות ל-16 שעות. מתוך תשעה מחקרים שהציגו נתונים על תנועתיות תאי הזרע (סך של 1,448 דגימות), שישה הראו שהחשיפה הפחיתה את תנועתיות תאי הזרע. ארבעה מתוך חמישה מחקרים שהציגו נתונים על חיות תאי הזרע (816 דגימות), הראו שיש ירידה בחיות התאים בעקבות החשיפה. שישה מחקרים שהציגו נתונים על ריכוז תאי הזרע (1,376 דגימות) לא הצליחו להוכיח כי קיימת ירידה בריכוז תאי הזרע בעקבות חשיפה לקרינה בתדרים הנ"ל.

 

חשוב לציין  כי קיימת חוסר אחידות (הטרוגניות) במחקרים השונים (לדוגמא, תנאי החשיפה לקרינה בתדרי הרדיו, משך החשיפה לקרינה, אוכלוסיית המחקר שבחלק מהמחקרים כללה גברים שהגיעו לבירור במרפאות פוריות ולכן מלכתחילה ייתכן שאיכות הזרע שלהם לא הייתה תקינה). חוסר אחידות זו מקשה מאד על ההשוואה בין תוצאות המחקרים השונים.

 

מחקרים בבעלי חיים (in vivo)

גם מחקרים שנערכו במודלים של בעלי חיים (חולדות, עכברים וארנבות) לא מצאו תשובה חד משמעית לשאלה האם לקרינה בתדרי רדיו הנפלטת מטלפונים סלולריים השפעה על תאי זרע. חלק מהמחקרים הראו שחשיפה לקרינה לא מייננת בתדרי רדיו משפיעה באופן שלילי על תנועתיות, ריכוז וחיות הזרע בעוד מחקרים אחרים לא הצליחו להראות שלקרינה מסוג זה השפעה שלילית על תאי הזרע.

עכברי מעבדה

עכברי מעבדה

 

מנגנונים ביולוגיים של השפעת קרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו על תאי זרע

הועלו כמה השערות לגבי מנגנון ההשפעה של קרינה בתדרי רדיו והשפעה אפשרית על תאי זרע:

 

אחד המנגנונים המשוערים הוא השפעה של החום הנפלט ממכשיר הטלפון (השפעה תרמית) על תאי הזרע: לשם היווצרות תקינה של תאי זרע, טמפרטורת האשכים צריכה להיות נמוכה בכ-2 מעלות צלזיוס מטמפרטורת הגוף. ההשפעות התרמיות עלולות להגביר את הטמפרטורה של האשכים, כיוון שפעמים רבות אנשים נושאים את הטלפון הסלולרי בכיס הקדמי של המכנסיים בסמוך לאברי הרבייה. חשוב לציין שמקור החום הוא מכשיר הטלפון הסלולרי עצמו ולא הקרינה הנובעת ממנו, כיוון שלקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים השפעה זניחה של חימום.

 

הועלו גם השערות לגבי השפעות א-תרמיות של קרינה בתדרי רדיו, למשל, הוצע שהקרינה גורמת לעקה חימצונית עקב עלייה ביצור של רדיקלים חופשיים בתא וירידה בנוגדי חמצון. במצב כזה התאים לא יכולים להתמודד עם כמות הרדיקלים החופשיים והם עלולים לפגוע במולקולות שונות בתא, כדוגמת דנ"א או חלבונים. כתוצאה מכך עלולה להיות השפעה על תפקוד חלבונים, יצירת הורמוני מין ועל התפתחות תקינה של תאי הזרע.

 

 
   

 

לסיכום

תוצאות המחקרים שבחנו את ההשפעה של קרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו על פרמטרים של איכות תאי זרע אינן חד משמעיות. בהתחשב במחקרים שהדגימו נזק או ירידה באיכות הזרע בעקבות החשיפה לתדרי רדיו ועל פי עיקרון הזהירות המונעת, מומלץ לנהוג שימוש מושכל בטלפון סלולרי: לא לשאת אותו על הגוף ובפרט לא בכיס המכנסיים או בקרבת האשכים.

 

   

 

רשימת מקורות

 

תאריך עדכון: 31.1.2016