mast1.jpg

קביעת מדיניות ויישומה בישראל - מי? איך?

 

תחום הרגולציה של קרינה בלתי מייננת בישראל כולל בתוכו חוקים, תקנות המלצות/הנחיות ועקרונות שלאורם הוא פועל. מטרתה של הרגולציה בתחום היא להגן על שלום הציבור ובריאותו מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת מצד אחד, ומן הצד האחר לאפשר קדמה טכנולוגית, כל זאת ברוח עיקרון הזהירות המונעת.

 

 

עבודת מליאת הכנסת

עבודת מליאת הכנסת - התמונה לקוחה מאתר הכנסת

בגיבוש מדיניות בתחום הקרינה הבלתי מייננת ויישומה מעורבים מספר משרדי ממשלה וגופים ציבוריים האמונים על תחומי אחריות שונים בנושא זה. לצד הגופים המעורבים באופן ישיר ושוטף, פועלים משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר בגיבוש מדיניות כוללת המאזנת בין האינטרסים של כלל המשק בישראל בהינתן המדיניות הנקבעת על ידי המשרדים השונים האמונים בתחום. בפרק "גופים מעורבים" תוכלו למצוא מידע לגבי תחומי האחריות של הגופים השונים הפועלים בישראל בעניין זה.

 

היות ועיסוק בתחום מחייב שימוש במושגים שונים כגון חוקתקנהחוזר מנכ"להנחייה וכדומה, מצאנו לנכון להבהיר מושגים אלו לגולש שאינו בקיא בתחום החקיקה והמנהל הציבורי באמצעות "ארגז הכלים" של הרגולציה.

 

תאריך עדכון: 1.8.14