mast6.png

שיטות מחקריות להערכת החשיפה לשדה המגנטי בתדר רשת החשמל במחקרים אפידמיולוגיים

מרבית המחקרים האפידמיולוגיים שחקרו את החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל התמקדו בקשר שבין חשיפה לשדות מגנטיים שמקורם בקווי מתח גבוה בסביבת המגורים ובין הסיכון לפתח לוקמיה בקרב ילדים. הקושי להעריך את החשיפה לשדות מגנטיים נובע בחלקו מהתכונות הפיזיקליות שלהם ומהמגוון הרחב של מקורות החשיפה השונים אליהם אנו חשופים ביום יום, כפי שמוסבר להלן.

 

הבעייתיות של הערכת החשיפה לשדות מגנטיים

  • שכיחות החשיפה - כל האוכלוסייה האנושית חשופה לרמה כזו או אחרת של שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל, ולכן כאשר מעריכים את החשיפה לא ניתן להשוות בין קבוצות אוכלוסייה שנחשפו לשדות אלו ובין קבוצות שאף פעם לא נחשפו אליהם, אלא רק בין קבוצות שנחשפו לרמות שונות של שדות מגנטיים.
  • אי אפשר "לזהות" את החשיפה – ככל הידוע, גוף האדם אינו מסוגל לחוש שדות מגנטיים ולכן לא ניתן להעריך את רמת החשיפה שהייתה בעבר באמצעות ראיונות ושאלונים.
  • השדה המגנטי משתנה כל הזמן - הן בטווחי זמן של שניות והן כתלות בשעות היום, בעונות השנה והשנים. ברוב המחקרים, כאשר רוצים להעריך חשיפה של אדם בעבר, מניחים שהחשיפה לא השתנתה עם הזמן, אלא אם יש ממצאים המעידים כי מתקני החשמל (תחנות השנאה, קווי מתח גבוה) היו שונים בעבר.
  • השדה המגנטי משתנה במרחב – למשל, באזורים שונים של מבנה מסוים עשויים להיות שדות מגנטיים בעלי עוצמות שונות.
  • מורכבות החשיפה - במהלך היום אנשים נחשפים לרמות שונות של שדות מגנטיים;  למשל בבית, במקום העבודה, בבית הספר, במהלך הנסיעה ובעת השהייה בחוץ. מקורות החשיפה רבים ומגוונים. כיום, קיים רק ידע מועט לגבי התרומה של כל אחד ממקורות השדות המגנטיים לחשיפה הכללית. ברוב המחקרים שנערכו עד כה הוערכה החשיפה לסביבה אחת בלבד, למשל בסביבת המגורים או במקום העבודה; בשנים האחרונות נערכו כמה מחקרים שבהם שוקללה התרומה לחשיפה של כל המקומות בהם שהה המשתתף במחקר.

ישנן כמה שיטות שבאמצעותן ניתן להעריך את רמת החשיפה לשדה המגנטי; בחלק מהמחקרים ההערכה היא כמותית ובחלקם היא אינה כמותית.

 

סיכום שיטות מדידה והערכה של חשיפה לשדות מגנטיים שמקורם ברשת החשמל

 
שם שיטת המדידה   אמצעי מדידה   איך מעריכים את השדה המגנטי   חסרונות של שיטת המדידה

מרחק

  הערכת מרחק  

מודדים את המרחק ממקור השדה המגנטי (למשל קו מתח גבוה, תחנת השנאה). ברוב המקרים משתמשים במרחק (בקילומטרים) כסמן למידת החשיפה

  ההערכה של עוצמת השדה המגנטי גסה, אינה כמותית ואינה מתייחסת למקורות אחרים של שדות מגנטיים אלא רק לירידה מחושבת בעוצמת השדה המגנטי ככל שמתרחקים ממקור השדה
             

קידוד קווי חשמל (wire codes)

  סיווג בתי מגורים   מסווגים בתי מגורים לפי המרחק שלהם ממתקני חשמל ולפי המאפיינים של מתקני החשמל. בשיטה זו הוגדרו 5 סוגי קווים: רמת זרם גבוהה מאד, רמת זרם גבוהה רגילה, רמת זרם נמוכה רגילה, רמת זרם נמוכה מאד ומתחת לאדמה  

ההערכה של עוצמת השדה המגנטי גסה

אין התייחסות לחשיפה לשדות מגנטיים שמקורם בתוך בתי המגורים

בשיטה זו נעשה שימוש בעבר (שנות ה-80 וה-90) בעיקר במחקרים בארה"ב

הערכה היסטורית של השדות המגנטיים

  הערכה או חישוב   מחשבים או מעריכים את עוצמת  השדה המגנטי בנקודת זמן מסוימת בעבר על סמך נתונים היסטוריים של חברת החשמל או לפי מאפייני מתקני החשמל (סוג קו החשמל, השנאי או תחנות ההשנאה)   מדובר בהערכה ולכן המדידה אינה מדויקת

מדידות בשטח

  מד שדה מגנטי  

מדידה נקודתית של עוצמת השדה המגנטי  או מדידה ליחידת שטח בנקודת זמן מסוימת או למשך זמן קצוב (למשל 24 שעות, שבוע וכדומה) של כל מקורות השדות המגנטיים התורמים לשדה בנקודה זו

ניתן לבצע מדידה אחת או מספר מדידות במקומות שונים בבית (למשל בדלת הכניסה, בחדר השינה של הילדים) כדי להבחין בשינויים של השדה במרחב או לבצע  את המדידה על פני מספר ימים כדי לראות שינויים לאורך זמן

  החשיפה מתבצעת בנקודת זמן מסוימת  ואינה מתייחסת  לחשיפות העבר של אותה האוכלוסייה וגם לא לכלל החשיפות של אותו אדם, בעוד שלביצוע מחקר אפידמיולוגי מדויק יש צורך במידע על חשיפה בעבר (אותה לא ניתן לבדוק)

מדידות אישיות

  מד שדה מגנטי נישא על גוף המשתמש   מודדים את החשיפה האישית של אדם מסוים לכל המקורות אליהן הוא חשוף בחיי היום יום למשך זמן קצוב באמצעות מד הנלבש על הגוף  

החשיפה הנמדדת היא אישית  ואינה בהכרח מייצגת חשיפה של כלל האוכלוסייה

החשיפה מתבצעת בנקודת זמן מסוימת כאשר לביצוע מחקר אפידמיולוגי מדויק יש צורך במידע על חשיפה בעבר (אותה לא ניתן לבדוק)

העלות של ביצוע המדידות גבוהה

 

רשימת מקורות:

 
תאריך עדכון: 17.8.2016