mast1.jpg

שימוש במדיה דיגיטלית והפרעות שינה בילדים ומתבגרים - המלצות

בסקירת ספרות בנושא שימוש במדיה דיגיטלית והפרעות שינה בילדים, שנערכה ע"י מרכז תנודע, עולה כי קיים קשר מובהק בין שימוש במדיה דיגיטלית בסמוך לשעת כיבוי אורות ובלילה, ובין הפרעות שינה. השימוש הלילי גורם בעיקר לדחיית שעת השינה, אך גם לפגיעה באיכות השינה ולעייפות במשך היום. בנוסף, הוצעו מספר מנגנוניים (ביולוגיים ופסיכו-חברתיים) בנוגע לאופן שבו שימוש באמצעי המדיה עלולים להשפיע על מדדי שינה.

לפיכך, גיבש מרכז תנודע טיוטת המלצות שמטרתן להגביר את המודעות בקרב הורים, בני נוער וילדים ומורים לנושא שימוש במדיה דיגיטלית והפרעות שינה אפשריות, ומציג דרכים אפשריות להפחתת השימוש הלילי. 

ההמלצות שלהלן הן ראשוניות ומהוות בסיס לדיון בקרב אנשי מקצוע בתחומי הבריאות, החינוך והטכנולוגיה. 

 

 

  במסגרת הביתית:

  • תזמון צריכת מדיה דיגיטלית – מומלץ להרחיב את ההנחייה העוסקת בצמצום מידת השימוש בטלפונים סלולריים ולכלול בה גם המלצה להימנעות משימוש לילי בטלפונים סלולריים ובכלל המכשירים הדיגיטליים (העלולים לפגוע באיכות השינה ). כמו כן, מומלץ לאפשר "זמן ללא מסך" לפני שעת כיבוי אורות מומלצת. הפוגה זו תמנע את דחיקת שעת השינה, את העוררות הנפשית הקשורה בתכנים הנצפים ואת השפעת אור המסכים והקרינה הבלתי מייננת על השעון הביולוגי. בהתאם להמלצות האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים, שאומצו גם על ידי החברה הישראלית לחקר השינה והאיגוד הישראלי לרפואת ילדים, יש להימנע מצפייה במסכים דיגיטליים שעה לפני השינה.
  • הרחקה של מכשירים דיגיטליים מחדר הילדים – ההמלצות להרחקת המכשיר והטענתו מחוץ לחדר הילדים מפורטות באתר תנודע, וגובשו בהתאם לידע המדעי הקיים בנושא קרינה בלתי מייננת. בהתאם לזאת, מומלץ להימנע מהכנסת טלפונים סלולריים ומחשבים ניידים לחדר השינה ומהטענתם בלילה, בשל החשש להשפעת הקרינה הבלתי מייננת והאור הבהיר על מנגנון השינה. כמו כן, יש לשקול הוצאת מסכים מחדר הילדים, מאחר והם משפיעים על מידת השימוש במדיה דיגיטלית בכלל, ולפני השינה בפרט. 

 

 

  במסגרת המוסד החינוכי:

  • הכנסת טכנולוגיות לצרכים פדגוגים למערכת החינוך מחייבת התייחסות מושכלת לאופני השימוש בה. יתרה מזו, מערכות חינוך פורמליות וא-פורמליות אשר משמשות בין היתר כגורמים מקני ידע, כלים וכישורי חיים של ילדים ובני נוער צריכות לפעול להגברת מודעות לקידום בריאות בנושא קרינה אלקטרומגנטית ולהתייחס להשפעות האפשריות (ישירות ועקיפות) של השימוש במדיה דיגיטלית על השינה, בעיקר בנוגע לדחיית מועד השינה.
  • העלאת מודעות בקרב הורים לנושא השינה מחקרים הדגימו כי התערבות הורים הינה גורם משפיע בקביעת שעת השינה של ילדיהם, והיא מובילה לשעת שינה מוקדמת יותר והארכת זמן השינה הכולל. לפיכך, מוצע כי הורים יעברו הדרכה בנושא ההשלכות הבריאותיות של השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות בשעות הלילה. יושם דגש על תפקיד ההורים בהפחתת זמן מסך ושימוש מושכל בטכנולוגיות אלו.

 

 

  במסגרת המחקרית:

  • מחקר הערכה להשפעת תכנית התקשוב על בריאות ילדים ובני נוער – בהתחשב במיעוט המחקרים הקיימים שבחנו באופן ישיר את החשיפה למדיה דיגיטלית בשעות הבוקר ומדדי שינה, מומלץ לבצע מחקרים להשלמת פערי הידע הקיימים בנושא זה. במסגרת המחקר יש לבחון את מידת החשיפה של ילדים ומתבגרים לאמצעי המדיה השונים בדגש על מועדי החשיפה לאורך שעות היממה. במקביל, ייאסף מידע על מדדי  שינה שונים. מחקרי חתך יוכלו להעריך השלכות קצרות טווח, ומחקרי מעקב יעריכו השלכות בריאותיות ארוכות טווח.

 

חזור לרשימת הפרקים

 

תאריך עדכון: 26.2.2018