mast1.jpg

הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת

אודות ICNIRP

הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) הינה גוף עצמאי שהוקם בשנת 1992. מטרת הוועדה ליידע את הציבור ואת בעלי העניין השונים ולייעץ להם בעניין סכנות בריאותיות אפשריות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת. עמדת הוועדה נקבעת בהסתמך על הערכה מקצועית של הספרות המדעית העדכנית (לרבות דוחות והערכות סיכון המבוצעות בשיתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי (WHO - World Health Organization). אחת מפעילויותיה הראשיות של הוועדה היא פרסום הנחיות והמלצות לחשיפת הציבור הרחב וציבור העובדים לקרינה בלתי מייננת. הנחיות אלו מקובלות ע"י מדינות רבות בעולם. 

 

תחום האחראיות של ICNIRP כולל את כל טווח הקרינה הבלתי מייננת, לרבות קרינה אופטית (אולטרה סגול, נראה לעין, אינפרא אדום) ולייזרים, שדות סטטיים ומשתנים בזמן, שדות חשמליים ומגנטיים וקרינה בתדרי רדיו (כולל מיקרוגל).

מיהם חברי ICNIRP?

הוועדה מורכבת ממומחים מדעיים עצמאיים (וועדה מרכזית הכוללת 14 חברים, קבוצת מומחים מדעית וקבוצות פרויקטים). חברי הוועדה המרכזית נבחרים פעם בארבע שנים בקונגרס של האגודה הבינלאומית להגנה מפני קרינה (International Radiation Protection Association, IRPA). הוועדה לשנים 2012-2016, מורכבת מחברים מארה"ב, אוסטרליה, יפן, הפליפינים ושש מדינות אירופה (לפרטים ראה http://www.icnirp.de/commission.htm ).

 

חברי ICNIRP אינם מייצגים גופים מוסדיים, לא את מדינות מוצאם ואף לא את מכוניהם. בנוסף נאסרת עליהם העסקה על ידי התעשייה. החברים צריכים להצהיר על קיום ניגוד אינטרסים אישיים היכולים להזיק לעצמאות ICNIRP כגוף מייעץ. החברות ב-ICNIRP הינה התנדבותית והחברים בארגון מקבלים תשלום רק עבור החזר הוצאות השתתפותם בפגישות ובפעילויות השונות של ICNIRP.

מי מממן את ICNIRP?

ICNIRP הינו גוף ללא כוונות רווח, רשום בגרמניה. ICNIRP מקבל מענק שנתי מהאגודה הבינלאומית להגנה מפני קרינה. בנוסף, בכל שנה מתקבלת תמיכה נוספת מממשלות וגופים בינלאומיים. על פי הדו"ח השנתי של פעילות ICNIRP לשנת 2012, קיבל ICNIRP מימון מהמשרד הגרמני להגנת הסביבה, האיחוד האירופאי, ארגון הבריאות העולמי, המועצה האירופאית לביואלקטרומגנטיים (European BioElectromagnetics Association) ומהסוכנות האוסטרלית להגנה מפני קרינה ובטיחות גרעינית (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency). הכנסה נוספת מתקבלת דרך חוזים עם גופים שונים כגון הנציבות האירופית וארגון הבריאות העולמי; הפעלת פגישות מדעיות; ומכירת פרסומים מדעיים. באופן עקרוני, ICNIRP לא מקבל מימון מהתעשייה.

עם מי ICNIRP מתייעץ?

בהליך עיצוב וקביעת ההנחיות והדו"חות השונים , ICNIRP נועץ בגופי מחקר ובקרה בינלאומיים, או לאומיים מרכזיים, עליהם נמנים בין השאר: ארגון הבריאות העולמי (WHO), האגודה הבינלאומית להגנה מפני קרינה (International Radiation Protection Association, IRPA), המועצה הלאומית (בארה"ב) למדידה והגנה מפני קרינה (the National Council for Radiation Protection and Measurements, NCRP), המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (the Institute of Electrical and Electronic Engineers , IEEE), הוועדה הבינלאומית לתאורה (the International Commission on Illumination, CIE), הוועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה (the International Electrotechnical Commission, IEC) ועוד.

 

מאז 2009, מקיימת ועדת ה- ICNIRP הליך התייעצות הפתוח לדיון ציבורי ומקצועי לכתיבת ההנחיות לפני מתן  אישור וגושפנקא סופית.

רשימת מקורות

לקוח מאתר הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת ICNIRP: 

 

 http://www.icnirp.de/what.htm

 

תאריך עדכון: 1.6.14