mast1.jpg

ארגז הכלים

                          

מהו חוק?

חוק נחקק ע"י הכנסת. תפקידה העיקרי של הכנסת הוא לחוקק חוקים המהווים חקיקה ראשית. לכל חוק יש הליכים מקדמיים שבו הוא מתקבל. הליך החקיקה מתחיל בשלב של "הצעת חוק".

 

חזור

מי יכול ליזום חוק?

 1. הממשלה. כאשר הממשלה יוזמת חוק, מדובר ב"הצעת חוק ממשלתית".
 2. חבר כנסת או קבוצה של חברי כנסת- במקרה זה הצעת החוק נקראת "הצעת חוק פרטית".
 3. וועדות הכנסת.

בהצעת חוק אפשר להציע חוק חדש, תיקון של חוק קיים, או ביטול של חוק קיים. קידום הצעת חוק במליאה נעשה בכמה שלבים המכונים "קריאות". בכל קריאה הצעת החוק נדחית או מתקבלת בהצבעת חברי הכנסת במליאה. לאחר הקריאה השלישית, הצעת החוק מתפרסמת ב"רשומות" והופכת לחוק של מדינת ישראל.

 

בניין כנסת ישראל

בניין כנסת ישראל

חזור

היכן מתפרסם החוק?

פרסום- לאחר שהחוקים נתקבלו בקריאה שלישית, הם מתפרסמים באתר האינטרנט של הכנסת בנוסח לא רשמי ואח"כ מתפרסמים גם ב"רשומות" – הפרסום הרשמי של מדינת ישראל (להרחבה בנושא הרשומות ראו בהמשך). שם החוק הוא השם שקבעה לו הכנסת, בתוספת השנה שבה הוא נחקק. לדוגמה: חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006.

 

חזור

מהו תחילת תוקף החוק?

כל חוק צריך להתפרסם ברשומות, והוא נכנס לתוקף מיום שהתפרסם ברשומות.

 

חזור

מהי פקודה?

פקודה הינה חלק מהחקיקה הראשית של מדינת ישראל. מדובר בחוק שנחקק בזמן המנדט הבריטי לפני הקמת המדינה, או ע"י מועצת המדינה הזמנית. הפקודה היא חוק לכל דבר ואין הבדל בינה לבין חוק של הכנסת מלבד השם. במסגרת חוקי מדינת ישראל יש פקודות רבות שעדיין בתוקף, כגון: פקודת הנזיקין, פקודת בריאות העם ועוד.

 

חזור

מהי תקנה?

תקנה היא דבר חקיקה שהינו בסמכות הממשלה על פי חוק. יש המכנים אותה בשם "חקיקת משנה" או "חקיקה משנית", כדי להבדיל מחקיקה ראשית, הנעשית ע"י הכנסת. בד"כ בסוף החוק מופיעה הוראה: "שר פלוני ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו". לדוגמה: בחוק הקרינה הבלתי מייננת התשנ"ו-2006, מופיעה ההוראה: "השר הממונה על ביצוע הוראות חוק זה רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו". במקרה זה "השר הממונה" הוא השר להגנת הסביבה.

 

חזור

היכן מתפרסמות התקנות?

התקנות מתפרסמות ב"רשומות", בקובץ שנקרא "קובץ תקנות".

מהי הנחיה מנהלית?

הנחיות מנהליות הן כללים שרשות מנהלית קובעת לעצמה, כדי שידריכו אותה בהפעלת סמכותה/שיקול דעתה. רשות מנהלית היא גוף שיש לו סמכות על פי דין לדוגמא: עירייה, המוסד לביטוח לאומי וכו'. ההנחיה המנהלית כוללת בין השאר הנחיות פנימיות, חוזרים פנימיים, מדיניות, נוהל, קריטריונים, אמות מידה, הוראות פנימיות, כללים, חוזרי מנכ"ל וכו'.

 

הנחיה מנהלית אינה במעמד זהה לחוק או תקנה. בשונה מחוק או תקנה שאסור לסטות מהם, הנחיה מנהלית היא כלל גמיש שאפשר לסטות ממנה בנסיבות מסוימות. כל רשות מנהלית רשאית לקבוע לעצמה הנחיות, גם אם אין הוראת חוק המרשה זאת במפורש. יש לציין כי אין חובה לפרסם הנחיות מנהליות, אולם על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, סעיף 6(א), צריכה הרשות הציבורית להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור.

 

חזור

מה ההבדל בין תקנה להנחיה מנהלית?

תקנה צריכה להתפרסם ברשומות והוראת מינהל-לא.

תקנות – נוקשות, חובה על הרשות לנהוג בדיוק כפי שנקבע ללא סטייה.

הנחיות – גמישות וקיימת אפשרות לסטות מהן במקרים המתאימים.

 

חזור

מהו חוזר מנכ"ל?

חוזר מנכ"ל הוא הנחיה מנהלית. זהו מסמך שמנכ"ל משרד ממשלתי מנסח ומפיץ לכפופים לו. לדוגמה, חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ג/10 המתייחס לנושא WiFi בבתי הספר, מכיל הוראות והודעות לעובדי מערכת החינוך. החוזר מופץ בכל מוסדות החינוך ומחייב את כל עובדי המערכת.

 

חזור

היכן ניתן למצוא את חוזרי המנכ"ל?

באתר המשרד הממשלתי ניתן בד"כ למצוא את חוזרי המנכ"ל של אותו משרד.

לדוגמה:

 

חזור

מהי החלטת ממשלה?

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום ראשון בשבוע. בישיבות הממשלה עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעה להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

 

דוגמא להחלטת ממשלה: בשנת 2006 התקבלה החלטת ממשלה מט/18, בה נקבע כי יש צורך בהקמת מרכז ידע לאומי בתחום הקרינה הבלתי מייננת והשפעתה על בריאות הציבור.

 

חזור

איפה ניתן למצוא את נוסח החוק/ התקנה?

ספר חוקיםכאמור, החוקים והתקנות מתפרסמים ב"רשומות" – שהוא דבר הדפוס הרשמי של מדינת ישראל. ברשומות ניתן למצוא את כל הפרסומים הרשמיים של המדינה.

לגבי פרסום באינטרנט:

באתר הכנסת ניתן למצוא את כל החוקים משנת 1999.

באתר משרד המשפטים, ניתן למצוא בין השאר, את הפרסומים הבאים מתוך "הרשומות" החל משנת 2005:

 • ספר החוקים – כל החוקים שנתקבלו בכנסת החל מ-2005.
 • הצעות חוק ממשלתיות
 • קובץ התקנות

יש מאגרי מידע מסחריים בתשלום, בהם ניתן למצוא נוסח מעודכן של חוק/תקנה. בכל מקרה יש לציין, שהנוסח המחייב הוא זה המפורסם ברשומות.

 

חזור

רשימת מקורות

 • אתר הכנסת. www.knesset.gov.il (תאריך כניסה: 1.1.2014)
 • הנחיות מנהליות, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, 1.0002 (60.013) (התשס"ב).
 • חקיקת משנה:נוהל והנחיות, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, 2.3100 (60.012) (התשס"ד).
 • דיון נוסף בג"צ 10350/02 שר הפנים ואח' נ' עדנאן  מטר, פ"ד נח(3) 255.
 • י' זמיר, הסמכות המנהלית (מהדורה ראשונה) (תשנ"ו)

 

תאריך עדכון: 1.6.14