mast1.jpg

מדיניות וחקיקה בנושא WiFi בבתי-ספר בישראל

באופן כללי, ניתן לומר כי הקרינה הבלתי מייננת הנפלטת מנתבים וממכשירי הקצה של המשתמשים ברשתות התקשורת האלחוטיות נמוכה מאד. יחד עם זאת, בישראל ובעולם יש המתנגדים להתקנת רשתות תקשורת אלחוטיות במרחבים ציבוריים ובמיוחד בבתי ספר. בהתחשב באחריותו של משרד החינוך לשמור על בטיחותם ובריאותם של התלמידים, ועקב הדיון הציבורי שהתעורר בעניין זה, נתבקש המשרד להתייחס למידת האיזון הנדרשת בין השימוש ברשת ה-Wi-Fi לבין השלכות בריאותיות אפשריות של שימוש זה במוסדות החינוך בישראל. על כך ניתן לקרוא בהרחבה בפרקים:      איור של מחשבים ניידים ונתב אלחוטי להמחשת תקשורת אלחוטית (WiFi)
      איור של מחשבים ניידים ונתב אלחוטי להמחשת תקשורת אלחוטית (WiFi) 

 

תאריך עדכון: 13.5.15