mast1.jpg

היקף השימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים ובני נוער בישראל

בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים שביקשו לבדוק את היקף השימוש בטלפון סלולרי בקרב צעירים וכן מאפיינים נוספים הקשורים בשימוש בטלפון סלולרי. להלן תקציר הממצאים המרכזיים של חלקם:

 • שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בסביבת התלמיד, תוכנית לימודית-חינוכית וסקר הערכה -"דור נייד"
  לאחרונה, פורסמו ממצאי סקר הערכה שבוצע כחלק מתוכנית "דור נייד", תוכנית לימודית-חינוכית שיעדה צמצום החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בקרב ילדים ובני-נוער בישראל. התוכנית שהופעלה בשנים תשע"ב-תשע"ג (2012-2013), התמקדה בקרינה בלתי-מייננת הנפלטת מטלפונים סלולריים במטרה להטמיע הרגלי שימוש מושכל בטכנולוגיה זו. התוכנית לוותה בסקר הערכה שבוצע באמצעות שאלונים שמילאו התלמידים לבחינת "ידע, עמדות והתנהגות" בנושאים רלוונטיים לשימוש בטלפונים סלולריים. השאלונים הועברו לפני הפעלת התוכנית בבית הספר ומספר חודשים לאחר סיומה. בסקר הבסיס השתתפו 1,688 תלמידים ועל פי הדיווח בסקר זה מתוארים הרגלי השימוש של התלמידים בטלפון הסלולרי.
   

  לצפייה בתוצאות עיקריות של סקר הערכה "דור נייד"
   

דור נייד" שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בסביבת התלמיד"
 
 • נתוני השנתון "ילדים בישראל 2015" המועצה הלאומית לשלום הילד

  על פי הנתונים, ל-83% מהילדים בגילאי 8-15 יש טלפון חכם. הגיל הצעיר ביותר שבו קיבלו ילדים טלפון חכם הוא 6, כאשר לרוב הילדים יש טלפון חכם מגיל 9. עם העלייה בגיל גדל אחוז הילדים שבבעלותם טלפון חכם. רבע מהילדים משתמשים בטלפון החכם יותר מ-5 שעות ביום, כאשר השימושים השכיחים ביותר בקרב ילדים בני 8-15 בטלפון החכם הם ווטסאפ, משחקים ודיבור. כמו כן, כ-46% מבני הנוער בגיל 12-17 גלשו 4 שעות ויותר ביום ברשת האינטרנט (גלישה באמצעות טלפון חכם או מחשב).
   

  (הנתונים מתייחסים לאוכלוסיית הילדים בישראל בשנת 2014 שמנתה 2,739,500 ילדים, המהווים 33% מכלל האוכלוסייה).

"ילדים בישראל שנתון 2015"

 

 
 • "ישראלים בעידן הדיגטלי" סקר של ביה"ס לתקשורת, המסלול האקדמי של המכללה למנהל 2012.
  הסקר שהקיף 1,200 נשאלים בדק בין השאר את השאלה כיצד גולשים מתחברים לאינטרנט בקרב אוכלוסיות מיוחדות, כולל בקרב ילדים. המחקר מצביע על כך כי בעשור האחרון טלפונים סלולריים חכמים (סמארטפון) ובאחרונה מחשבי לוח (טבלטים) הפכו לנפוצים יותר לחיבור לאינטרנט.
  ממצאי המחקר מצביעים על כך כי בגילאים 15-24, הגולשים בילו כחמישית מזמנם באינטרנט בגלישה בטלפונים סלולריים: "בגילאי 12-14 אין למשתמשים רבים טלפונים חכמים ומשום כך רק 13% מזמנם מוקדש לגלישה ברשת באמצעות טלפונים חכמים, אולם בגילאי 15-24 משתמשים רבים מצוידים בטלפונים חכמים ומקבלים אותם כמכשיר לגיטימי לגלישה באינטרנט".
   
ישראלים בעידן הדיגיטלי" המכללה למנהל 2012"
 • עבודת מחקר לתואר שני בנושא "הרגלי השימוש בטלפונים סלולריים אצל ילדים ומתבגרים בישראל: שכיחות, מאפיינים וגורמים מנבאים למודעות לסיכונים ולהתנהגות סיכונית" 2010. 
  ממצאי הסקר מצביעים על כך, שקיים שימוש נרחב ביותר בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ומתבגרים צעירים בישראל. כ- 70% מהתלמידים שהיו בעלי טלפונים סלולריים היו בהגדרה של שימוש יום-יומי בטלפונים סלולריים (60% מתלמידי ביה"ס יסודי ו-80% מחטיבות הביניים). היקף השימוש היה נרחב יותר בקרב בעלי ממון, יהודים, תלמידי הכיתות הגבוהות, בנות במגזר היהודי ובנים במגזר הערבי. כמו כן, נמצאה התנהגות סיכונית גבוהה (דיבור ושליחת מסרונים בעת חציית כביש) ושימוש מועט באוזניה (רק 10% מבעלי טלפון סלולרי הקפידו לשוחח באוזניה, קרוב ל-60% לא השתמשו בה כלל).

 

 • סקר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מ- 2007 
  מהסקר עולה, כי ב-2007 בכ-58.6% ממשקי הבית עם ילדים בגילאי 15-12, היה לפחות לילד אחד מכשיר טלפון סלולרי. כלומר ליותר ממחצית מהילדים בקבוצת גיל זו היה טלפון סלולרי (הסקר כלל כ- 1,000 ראיונות טלפון עם הורים לילדים ובני נוער בגילאי 15 -12 המייצגים את אוכלוסיית המשפחות שלהן ילדים בגילים אלו בישראל).​

 

רשימת מקורות

 • בר-צורי ר', צרכנות ילדים: השימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים ונוער (גילאי 12-15). מינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, דצמבר 2008 http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/2EA2384E-9024-4329-AFDE-29ADA70595D0/0/telefonnoar.pdf
 • מנצור ה',  "הרגלי השימוש בטלפונים סלולריים אצל ילדים ומתבגרים בישראל: שכיחות, מאפיינים וגורמים מנבאים למודעות לסיכונים ולהתנהגות סיכונית", (עבודת גמר לתואר מוסמך, המחלקה לניהול באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית פרופ' יונה אמיתי, 2011)
 • ד"ר יובל דרור, "ישראלים בעידן הדיגיטלי 2012", המכללה למינהל (5/2012)
 • לקט נתונים מתוך שנתון "ילדים בישראל 2015" המועצה הלאומית לשלום הילד
 • דוח מסכם תכנית "דור נייד"
 
תאריך עדכון: 29.6.16