mast6.png

אנטנות סלולריות

אנטנות סלולריות

האם קיימות המלצות בנוגע למגורים בקרבה לאנטנה סלולרית?

 

אנטנות סלולריות המוצבות באזורי מגורים נמצאות תחת בקרה באמצעות היתרי הקמה והפעלה המונפקים על ידי המשרד להגנת הסביבה. היתרים אלה תואמים את המלצות משרד הבריאות בנוגע לחשיפה לקרינה מאנטנה סלולרית. ההמלצות בישראל מחמירות יותר מההמלצות הבינלאומיות של ארגון הבריאות העולמי, וקובעות כי מוקד השידור באזורים מאוכלסים לא יגרום לחשיפה העולה על עשירית מהסף שנקבע על ידי הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP) עבור אזורים המאוכלסים ברציפות ו- 30% מהסף עבור אזורים אשר אינם מאוכלסים ברציפות.

 

מחקרים שבדקו את רמות הקרינה בסביבת אתרי אנטנות סלולריות בסביבה עירונית טיפוסית הראו, כי במרחק של 50 מטר מהאתר הסלולרי הקרינה יורדת בדרך כלל למיקרו וואטים בודדים לסמ"ר. עד היום לא ידוע על נזקים בריאותיים שנגרמים מרמות חשיפה נמוכות כאלה.

 

בכל מקרה, ניתן לוודא שהחשיפה לקרינה בלתי מייננת לא חורגת מהערכים שנקבעו בטבלה המוצגת במסמך של המשרד להגנת הסביבה (קובץ PDF להורדה), המסכם את רמות החשיפה המרביות המותרות לעניין קרינה בתדרי רדיו.

אנטנה סלולרית באזור מגורים

אנטנה סלולרית באזור מגורים

 

תאריך עדכון: 16.6.14

למי פונים כדי לקבל מידע על אנטנות סלולריות?

המשרד להגנת הסביבה אחראי על מתן היתרים להקמה ולהפעלה של מקורות קרינה ובכלל זה אנטנות סלולריות (מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת). המשרד מעדכן מדי חודש את רשימת האנטנות הסלולריות הפועלות, ומנטר באופן רציף את הספקי השידור של כל אנטנה.

 

באתר המשרד ניתן למצוא מפה אינטראקטיבית שבה ניתן לקבל מידע אודות תאריך ההקמה, תאריך ההפעלה ותאריך הבדיקה האחרונה של כל אנטנה (יש להזין כתובת של מיקום האנטנה במקום המיועד לכך).

 

נוסף לכך, הקמת האנטנה כפופה לקבלת היתר בניה של הועדה המקומית לתכנון ובניה (למעט מקרים בהם לא נדרש היתר בניה). לשם בירור בנושא התרי בניה ניתן לפנות לרשות המקומית שבתחומה נמצאת האנטנה.

 
תאריך עדכון: 14.8.14

מהו המרחק המינימלי שצריך להיות בין אנטנה סלולרית למקום מגורים?

המרחק המינימלי בין אנטנה סלולרית למקום מגורים תלוי בגורמים שונים ונקבע על פי הספק השידור, כיוון השידור, גובה האנטנה ונתונים טכניים נוספים. טווחי הבטיחות משתנים בהתאם לכיסוי התקשורתי בשטח שמותאם לשיעור צפיפות המשתמשים באותו אזור. מרחק זה הוסכם ואושר בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

 

לכל אנטנה נקבע בהיתר מרחק מינימלי בחזית האנטנה בכיוון השידור (מרחק מינימלי אופקי) ומרחק מינימלי בכיוון אנכי של האנטנה. המשמעות היא כי אין לאפשר הימצאות אדם מן הציבור הרחב במרחק הקטן מהמרחק המינימלי שנקבע בהיתר.

תמונת המחשה: קרינה הנפלטת מאנטנה סלולרית

תמונת המחשה: קרינה הנפלטת מאנטנה סלולרית

 

תאריך עדכון: 17.8.14