mast1.jpg

שימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער - הקדמה

 

השימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים החל בשלב מאוחר יותר מאשר בקרב המבוגרים. בדומה לדפוס השימוש של המבוגרים, גם בקרב הילדים ובני הנוער חלה עלייה מרשימה בהיקף השימוש בטלפון הסלולרי, לצד ירידה בגיל השימוש.

 

השימוש הגובר בטלפונים סלולריים בקרב ילדים עורר שאלות רבות כמו האם יש השלכות בריאותיות ייחודיות למשתמשים צעירים? האם יש להגביל את גיל השימוש בטלפונים סלולריים? האם יש מקום להגביל את השימוש בהם בזמן שהיית תלמידים בבתי הספר? האם ניתן לאסור את מכירתם מתחת לגיל מסוים? האם יש לאפשר פרסומות למכשיר סלולרי המכוונות לילדים? 

 

 

תמונת המחשה: בני נוער בעת שימוש בטלפונים סלולריים ובטאבלטים

בני נוער בעת שימוש בטלפונים סלולריים וטאבלטים

 

אוכלוסיית הילדים שונה במאפייניה מאוכלוסיית המבוגרים. הם אינם "אנשים קטנים" ויש להם מאפיינים פיזיים ומנטלים שונים מאלו של המבוגרים.

 

ככלל, עבור רוב החומרים המסרטנים, לרבות קרינה מייננת, ועבור רוב אתרי הסרטן, קיים קשר הפוך בין הגיל בעת החשיפה לבין הסיכון לתחלואה (ככל שהגיל קטן יותר בעת החשיפה לקרינה כך גדל הסיכון לתחלואה), ולכן יש להתייחס לאוכלוסיה זאת כאוכלוסיה רגישה בהשוואה לאוכלוסיה המבוגרת.

 

עקב השימוש הגובר בטלפונים סלולריים על ידי ילדים, ובשל היותם אוכלוסיה בסיכון נקבע כי מוצדק ונכון לתת דגש מיוחד להמלצות לשימוש מושכל במכשירים פולטי קרינה בילדים.

 

את ההמלצות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות. הנחיות המשרד משקפות את השאיפה למצוא איזון בין השימוש ההולך וגובר בקרב ילדים, לבין שיקולים בטיחותיים ובריאותיים, והן כוללות בין היתר המלצות להורים לשקול את גיל התחלת השימוש, לצמצם את מידת השימוש ובכל מקרה להקפיד על שימוש באוזניות (לא אלחוטיות) או רמקול בעת שימוש בסלולרי.

 

 

 

 

תאריך עדכון: 1.8.14