mast6.png

השלכות בריאותיות של חשיפה לקרינה בתדרי רדיו

במציאות של היום, אנו מרבים להשתמש במגוון מכשירים וטכנולוגיות פולטות קרינה בתדרי רדיו, כגון טלפונים סלולריים, טאבלטים ועוד.

לצד היתרונות שטכנולוגיה זו מאפשרת, עלינו לשאול מהן ההשלכות האפשריות של חשיפה זו על בריאותנו?

התפתחות סרטן

 

גידולי מח בילדים ובני נוער

 

תאי זרע

         

מערכת השמע

 

חשיפה תעסוקתית והתפתחות גידולי מח

 

בריאות ילדים ובני נוער

         

 

  • מה ידוע לנו על הקשר בין חשיפה לקרינה בתדרי רדיו והתפתחות סרטן?

  • האם הנחת הטלפון הסלולרי בכיס המכנסיים עלולה לפגוע בפוריות הגבר?

  • האם קרינה בתדרי רדיו גורמת לירידה בשמיעה?

  • האם ילדים רגישים יותר לקרינה זו?

על מנת לתת מענה לשאלות אלו ואחרות, מתקיים מחקר מקיף בניסיון לבחון את בטיחות השימוש באמצעים טכנולוגיים הפולטים קרינה בלתי מייננת.

לעת עתה, המחקר לא מצליח להדביק את קצב הטכנולוגיה...