mast3.png

היקף השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער בישראל ובמדינות אחרות - הקדמה

השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת חדר בשנים האחרונות לכל שכבות האוכלוסייה, לרבות ילדים ובני נוער. כחלק ממגמה זו, הטלפון הסלולרי הפך למכשיר מידע ותקשורת רב תכליתי המאופיין בטכנולוגיות מתקדמות המשתנות בקצב מהיר.

 

צעירים הם משתמשים נלהבים באינטרנט ובהתקנים אלחוטיים, והם בין הראשונים לאימוץ טכנולוגיות חדשות. כמו המבוגרים, גם בקרב ילדים ובני נוער חלה עלייה בהיקף השימוש בטלפון הסלולרי, בעולם ובישראל. במחקר שנערך בארה"ב בשנים 2010-2013 נמצא כי ל-78% מבני 12-17 היה טלפון סלולרי ולכמעט מחצית מהם היה טלפון חכם. סקר שנערך בישראל ב-2013, מראה כי לרבע מהילדים  בגילאי 6-8 היה טלפון סלולרי, ובקרב הבוגרים יותר בני 12-14 השיעור הגיע ל-91%.

   ילדה מדברת בטלפון סלולרי

 

מגמות נוספות שניתן לזהות מהמחקרים השונים שנערכו בתחום בשנים האחרונות הן בין השאר ירידה בגיל השימוש בטלפון הסלולרי, עלייה בשימוש בטלפון הסלולרי כאמצעי גלישה באינטרנט ועלייה בשימוש בטלפון חכם עם העלייה בגיל.

 

הטלפון הסלולרי פולט קרינה בלתי מייננת והמשתמש בו חשוף לקרינה זו.  בפרק זה נתייחס להיקף השימוש של ילדים ובני נוער בטלפון הסלולרי בלבד, אך יש להדגיש, כי כיום, הילדים חשופים גם למכשירים פולטי קרינה אחרים (כגון טאבלטים ומחשבים ניידים) שגם לגביהם חלה עלייה בהיקף השימוש. כמו כן, בנוסף לשימוש העצמי נכנסה טכנולוגיית המידע והתקשורת גם למערכת החינוך. כך לדוגמא בישראל, במסגרת תכנית התקשוב הלאומית, בדגם המתקדם, לכל תלמיד בכיתה יש מחשב נייד או טאבלט.

 

בפרק זה ריכזנו נתונים מהעולם ומישראל על פי מחקרים שנערכו בשנים האחרונות שבדקו את היקף השימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים ובני נוער ומאפיינים נוספים הקשורים לשימוש בטלפון הסלולרי.

 

רשימת מקורות

 

תאריך עדכון: 15.5.16