mast1.jpg

תכנית "דור נייד" - שימוש מושכל במסכים

 

 

תכנית דור נייד מתמקדת בהשלכות בריאותיות של שימוש מוגבר במסכים בקרב ילדים ובני נוער בישראל 

 

בקרב ילדים, הורים ומורים

מטרת התכנית:
הקניית כלים לשימוש מושכל במסכים באמצעות תהליכי חקר, חינוך וקידום בריאות

 

במאי 2010, נערך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא הקרינה האלקטרומגנטית בסביבת התלמיד. מסקנות דיון זה רוכזו וגובשו לנייר עמדה והוסכם כי יש ליישם את עיקרון הזהירות המונעת בנוגע לשימוש בטלפונים סלולריים, גם במערכת החינוך.

על רקע האמור לעיל, ובשל השימוש המוגבר בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער, הנחשבים לאוכלוסייה רגישה לפיתוח סרטן ומחלות אחרות, פותחה תכנית דור נייד 1, תכנית  לימודית-חינוכית ששמה לה ליעד את צמצום החשיפה לקרינה בלתי-מייננת הנפלטת מטלפונים סלולריים באמצעות הקניית ידע והרגלי שימוש נכונים ומושכלים בטלפון הסלולרי. בנוסף, לפני התכנית ולאחריה הועבר לתלמידים סקר למיפוי הרגלי השימוש שלהם בטלפון הסלולרי ובחינת הידע הבסיסי והנרכש במהלך התכנית.

 

 

 

ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים שחלו במידת ואופן השימוש במדיה הדיגיטלית בעשור האחרון העלו שאלות רבות הקשורות בהשלכות בריאותיות של השימוש המוגבר בטכנולוגיה זו, בעיקר בקרב ילדים ובני נוער. אנשי מקצוע וחוקרים החלו לבחון השלכות בריאותיות פיזיות, נפשיות וחברתיות של השימוש המוגבר במכשירים הדיגיטלים. שינוי בולט יצר השימוש באינטרנט שחשף את המשתמשים לפעילויות שקודם לא היו נגישות להם וכעת הן זמינות ללא הגבלת זמן ומקום ואף ללא פיקוח.

 

עם העלייה החדה בשימוש באינטרנט עלו שאלות בנוגע להשלכות האפשריות על הפרט והחברה, ובעיקר לגבי התרומה האפשרית של טכנולוגיה זו להתמכרויות התנהגותיות. לאחרונה, החליט ארגון הבריאות העולמי להכיר בהתמכרות להימורים ולמשחקי מחשב מקוונים כהפרעה הנכללת בספר לסיווג מחלות (ICD11)

המידע לגבי תופעות אלו בעיקר בישראל מוגבל, ולכן בשנת תשפ"א מתוכנן במסגרת דור נייד 2 סקר בקרב תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים, שמטרתו למפות תופעת הקשורות להתמכרות להימורים ולמשחקי מחשב, בנוסף לבעיות בריאות נוספות החשודות כשקשורות בשימוש מוגבר במדייה דיגיטלית. תוצאות הסקר יוכלו לתרום הן להבנת האתיולוגיה של התמכרויות דיגיטליות ושל בעיות בריאותיות אחרות הקשורות בשימוש מוגבר במסכים ולהוות בסיס לתוכניות התערבות במערת החינוך ומחוצה לה.

 

 

 

דור נייד בזום:

הפנדמייה של COVID-19 הפכה את כל שגרת החיים (לימודים, עבודה ופנאי) לדיגיטלית.

מתווה הלמידה מרחוק חייב את המורים והתלמידים לעבור לשעות רבות של למידה בזום וחשף אותם לשימוש מוגבר במסכים.

על רקע מתווה הלמידה מרחוק פיתחנו עבור המורים הנחיות לשימוש מושכל ובריא בשיעור זום. ההנחיות מתייחסות בעיקר לבריאות העין, איכות השינה, וקטיעת רצף היושבנות במהלך השיעור.
המסרים מועברים במסגרת הרצאות וסרטונים בהשתלמויות מורים, בכנסים ובמפגשים יחודיים.

 

תאריך עדכון: 22.11.2020