mast3.png

היקף השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער בעולם

איור של ילדים על הגלובוסילדים ובני נוער הם בין הראשונים לאמץ טכנולוגיות חדשות ונחשבים למשתמשים נלהבים בהן. הם מבלים שעות רבות עם הטלפון הסלולרי לשימושים מגוונים (ליצירת קשר, לגלישה באינטרנט, למשחק, לצפייה בסרטים, לצילום וכו'). כמו המבוגרים, שיעור הילדים ובני נוער ברחבי העולם המשתמשים בטלפון סלולרי הולך ועולה.

המחקרים השונים שנערכו בעולם בשנים האחרונות מראים עלייה בהיקף השימוש בטלפון הסלולרי בקרב ילדים ובני נוער, לצד מגמות נוספות כגון ירידה בגיל תחילת השימוש, עלייה בשימוש בטלפון הסלולרי כאמצעי גלישה באינטרנט והתרחבות השימוש בטלפון חכם (לעומת טלפון רגיל).

בסקירה שלהלן יוצגו נתונים על השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני-נוער, במדינות שונות ברחבי העולם, כפי שפורסמו בשנים האחרונות.

 • הנתונים שלהלן נלקחו ממחקרים שונים ומאחר ומדובר בנושא המשתנה כל הזמן, הקפדנו לציין את השנה שבה נעשה המחקר/הסקר.
 • ​מרבית המחקרים שנסקרו בכתבה זו נערכו באמצעות שאלונים שנענו ע"י הילדים ובדקו את הרגלי השימוש שלהם בטלפון הסלולרי.
 • יש לציין, כי במחקרים אלו השתמשו במושגים שונים (כגון, ownership ,access) כדי לתאר האם הטלפון הסלולרי היה ברשות הילדים / בבעלותם / בשימושם וכדומה. בנוסף, מאחר והשימוש במונח "בעלות" (ownership) על טלפון סלולרי הוא בעייתי בהקשר לילדים (מאחר ואין באפשרותם להירשם כבעלי הטלפון), בחלק מהמחקרים הילדים נשאלו לאילו מהמכשירים יש להם גישה.
 • בהתאם לכך, הקפדנו לציין מהן השאלות שנשאלו הילדים בכל סקר/מחקר .

 

שיעור הילדים בגילאי 12-17 בארה"ב המחזיקים בטלפון סלולרי

 • בסקר טלפוני שנערך בשנת 2012 בארה"ב (Madden) שכלל 802 בני נוער והוריהם, נמצא כי ל-78% מבני הנוער היה טלפון סלולרי, ומתוכם, ל-47% היה טלפון חכם. בסה"כ, ל-37% מבני הנוער משתתפי הסקר היה טלפון חכם (בהשוואה ל-23% בעלי טלפון חכם בשנת 2011).
 • במחקר שנערך בארה"ב במהלך 2014-2015  (Lenhart) שבחן שימוש בטכנולוגיה בקרב בני נוער, השתתפו 1,060 בני נוער בגילאי 13-17 והוריהם. המחקר נערך באמצעות סקר באינטרנט. נמצא כי 88% מכלל בני הנוער שהשתתפו בסקר דיווחו שיש להם טלפון סלולרי מכל סוג שהוא. לכמעט שלושת רבעי מבני הנוער היה טלפון חכם או גישה לטלפון חכם, ול-30% היה טלפון סלולרי בסיסי שאינו טלפון חכם. רק 12% מבני הנוער דיווחו כי אין להם כלל טלפון סלולרי.

שיעור הילדים בגילאי 12-17 בארה"ב המחזיקים בטלפון סלולרי, לפי שנים

 

תוצאות נבחרות מתוך סקר שימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים באירופה ויפן (2013)

 • בשנת 2013, נערך באירופה מחקר מקיף (Mascheroni) ב-7 מדינות: בריטניה, דנמרק, איטליה, רומניה , אירלנד פורטוגל ובלגיה. המחקר נערך במסגרת פרויקט Net children go mobile, ובדק את השימוש  באינטרנט בקרב ילדים בגילאי 9-16, באמצעות ראיונות פנים מול פנים. במחקר השתתפו 500 ילדים מכל מדינה, ובסה"כ 3,500 ילדים.
 • במחקר משנת 2014 (GSMA) נערכה השוואה בין תוצאות מחקר אירופי זה ובין נתוני מחקר שבחן שימוש בטלפון סלולרי ובאינטרנט בקרב ילדים ביפן (המחקר ביפן נערך ב-2014 וכלל כ-1,000 ילדים, גם הם בגילאי 9-16).

אחוז הילדים המשתמשים בטלפון סלולרי, לפי מדינות

להלן הממצאים העיקריים של המחקר שהשווה בין 8 המדינות (אירופה ויפן):

נתוני שימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים באירופה ויפן

 

בהשוואה בין המדינות, נמצא כי השיעור הגבוה ביותר של ילדים המשתמשים בטלפון סלולרי נצפה בדנמרק (93%), אחריה פורטוגל (כ-76%) ובריטניה (כ-74%). יפן הייתה המדינה עם השיעור הנמוך ביותר: 58% מהילדים המשתתפים השתמשו בטלפון סלולרי.

 

הגיל הממוצע לקבלת טלפון חכם

 • מבין שבע המדינות שהשתתפו במחקר האירופאי ב-2013, הגיל הממוצע לקבלת טלפון חכם היה 12 והגיל הממוצע לקבלת טלפון סלולרי שאינו טלפון חכם היה 9 (הילדים נשאלו: "בן כמה היית כשקיבלת את הטלפון הסלולרי/ הטלפון החכם הראשון שלך?")
 • בהשוואה בין המדינות, ילדים מדנמרק היו צעירים יותר כשקיבלו את הטלפון הסלולרי או הטלפון החכם הראשון שלהם (גיל 8 - טלפון סלולרי, גיל 11 - טלפון חכם), לעומת ילדים מבלגיה, שבה ילדים קיבלו את הטלפון בגיל מאוחר יותר (גיל 10- טלפון סלולרי, גיל 13- טלפון חכם)
 • על פי המחקר, החל משנת 2011 ילדים מכל קבוצות הגיל מקבלים כמכשיר סלולרי ראשון טלפון חכם ולא טלפון סלולרי רגיל

נתונים על שימוש בטלפון חכם בקרב ילדים באירופה

 

בני נוער מחזיקים ברשותם טלפון חכם, יותר מאשר ילדים צעירים

 • במחקר מ-2013 (Mascheroni) שנערך ב-7 מדינות באירופה, נמצא כי שיעור בני הנוער המחזיקים ברשותם טלפון חכם גבוה יותר בהשוואה לילדים צעירים יותר (64% בגילאי 15-16, 55% בגילאי 13-14, 40% ילדים בגילאי 11-12 ו- 20% ילדים בגילאי 9-10).
 • מגמה זו נצפתה גם בארה"ב, במחקר שנערך בשנת 2015 (Lenhart) בו נמצא כי ל-76% בקבוצת הגיל 15-17 היה טלפון חכם לעומת 68% בקבוצת גילאי 13-14.
אחוז הילדים המחזיקים טלפון חכם באירופה וארה"ב

 

 

שימוש בטלפון הסלולרי לגלישה באינטרנט

בשנת 2010 נערך מחקר (Stald) בו השתתפו 25,142 ילדים בגילאי 9-16 מ-25 מדינות באירופה, המשתמשים באינטרנט.

נתוני מחקר זה הושוו עם המחקר האירופאי של   net children go mobile משנת 2013, המוזכר לעיל.

המחקר בחן כיצד ילדים בני 9-16 שינו את אופן השימוש באינטרנט משנת 2010 - כאשר רוב הילדים השתמשו במחשבים (נייחים וניידים) לגלישה - לשנת 2013. נמצא כי ב-2013 הטלפון החכם היה המכשיר שהילדים השתמשו בו הכי הרבה למטרות גלישה באינטרנט, מבין כל ההתקנים עליהם הם נשאלו (יותר ממחשב שולחני, מחשב נייד, טלפון סלולרי, טאבלט, אייפד ו-e-book).

בשאלת הגישה לאינטרנט מהתקנים ניידים, נשאלו הילדים שאלות שונות:ב-2010 הילדים נשאלו באילו מההתקנים הם משתמשים לצורך גלישה באינטרנט- האם בטלפון הסלולרי או בהתקנים אחרים? ב-2013 הילדים שהשתתפו בסקר נשאלו באיזו שכיחות הם משתמשים בטאבלט לעומת הטלפון החכם כאשר הם גולשים באינטרנט?

 

אחוז המשתמשים בטלפון הסלולרי למטרת גלישה באינטרנט

מההשוואה בין הנתונים שהתקבלו ב-2010 לאלה מ-2013 ניתן לראות:

 • בקבוצת הגיל  11-12 - ב-2010 גלשו דרך הטלפון הסלולרי 26% מהילדים לעומת 35% מהילדים ב-2013
 • בקבוצת הגיל 13-14 - ב-2010 גלשו דרך הטלפון הסלולרי 34% מהילדים לעומת 52% מהילדים שגלשו דרך הסמרטפון ב-2013
 • בקבוצת הגיל 15-16 - 42% מבני הנוער ב-2010 גלשו דרך הטלפון הסלולרי לעומת 60% מבני הנוער שגלשו דרך הטלפון החכם ב-2013.

המסקנה שעלתה מהשוואה זו הייתה כי קיימת מגמה של הרחבת השימוש בטלפונים החכמים למטרות גלישה, בקרב ילדים ובני נוער.

 

רשימת מקורות

 1. Madden, M. et al (2013). Teens and Technology 2013, Pew Internet & American Life Project , March 13.
 2. Lenhart, Amanda, “Teen, Social Media and Technology Overview 2015",  Pew Research Center, April 2015
 3. Mascheroni, G&Cuman, A. (2014) Net Children Go Mobile: Final report Deliverables D 6.4& D5.2 Milano: Educatt.
 4. GSM Association and the Mobile Society Research Institute within NTT DOCOMO. Children’s use of mobile phone. A special report 2014.
 5. Stald, G., Green, L., Barbovski, M., Haddon, L., Mascheroni, G., Ságvári, B., Scifo, B. and Tsaliki, L. (2014) Online on the mobile: Internet use on smartphones and associated risks among youth in Europe, London: EU Kids Online,LSE. Online at: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Rep...

 

תאריך עדכון: 6.6.2017