mast1.jpg

אירלנד

האם יש סיכון בריאותי?

לא הוכחו השלכות בריאותיות לחשיפה לקרינה בלתי מייננת מתחת למגבלות החשיפה של ICNIRP, לכן לא צפויות השלכות בריאותיות מהשימוש בדור 5.

ההטמעה של דור 5 תחל בשימוש בתדרים קיימים. בעתיד צפוי שיהיה שימוש בתדרים גבוהים יותר (פי 10 מהתדרים שבשימוש כיום). השימוש בתדרים גבוהים אלו העלה את חשש הציבור.

למעשה, תדרים אלו נמצאים בשימוש למכ"מים, סורקים בשדה התעופה ועוד. מאחר וציוד דור 5 יתווסף לרשת התקשורת הקיימת, ייתכן ותהיה עלייה קטנה בחשיפה הכוללת לתדרי רדיו ומיקרוגל, אבל עדיין רמת החשיפה הכוללת אמורה להיות נמוכה והרבה מתחת למגבלות החשיפה של ICNIRP.

 

האם ההנחיות הקיימות מתאימות לדור הסלולרי החמישי שהוא טכנולוגיה חדשה?

הטמעת טכנולוגיה חדשה כמו דור 5, בתדרי רדיו קיימים, לא אמורה להעלות את הסיכון לציבור, כל עוד רמות החשיפה מדור 5 יישארו פחות ממגבלות החשיפה לציבור הרחב, של ICNIRP.

 

מי אחראי לבדיקת בטיחות הטמעת דור 5?

הרשות להגנת הסביבה מבצעת ניטור של חשיפת האוכלוסייה לשדות אלקטרומגנטיים כולל התדרים שיהיו בשימוש בדור 5. כשיוטמע דור 5, ניתן יהיה לבצע הערכה לרמת החשיפה הכללית- האם היא עולה, ואיך היא ביחס למגבלות החשיפה הקיימות של ICNIRP. תוצאות המדידות יתפרסמו.