mast1.jpg

גרמניה

המשרד הפדרלי להגנה מפני קרינה ממליץ על הטמעה זהירה של דור 5 ויוסיף לחקור את ההשפעות האפשריות של טווח התדרים החדש.

בשלב הראשון של ההטמעה, התדרים שישתמשו בהם יהיו אלה שכבר קיימים בתקשורת הסלולרית. בעוד מספר שנים, דור 5 יוביל לשימוש בתדרים גבוהים יותר אבל ההשפעה של זה טרם נחקרה.

ההשפעה של קרינת רדיו על בני האדם נחקרה היטב, כאשר מתחת למגבלות החשיפה לא הוכחו השלכות בריאותיות.

גם אחרי הטמעת דור 5, ניתן להניח שהטלפון הסלולרי האישי הוא מקור הקרינה הגדול לקרינת רדיו בחיי היום יום, לכן מומלץ לצמצם את החשיפה לקרינה מהטלפון הסלולרי.