mast1.jpg

הפחתת שימוש בתנאים בהם הקליטה חלשה

​עוצמת השידור של הטלפון הסלולרי משתנה על פי איכות הקליטה. באזורים בהם הקליטה חלשה (אזורים בהם קיים מיעוט אנטנות יחסי, או מיסוך של הקליטה למשל במעלית, רכבת וכדומה), רמת החשיפה לקרינה מהטלפונים הסלולריים עולה. הסיבה לכך היא שבאזורים שבהם הקליטה הסלולרית חלשה, הטלפונים משדרים בעוצמה גבוהה יותר (עדיין במגבלות לפיהן אושרו הטלפונים) כדי להתגבר על המיסוך ולאפשר תקשורת טובה. באזורים שבהם קיימת קליטה טובה (ריבוי אנטנות), מאפשר מנגנון וויסות העוצמה של הטלפונים לשדר בעוצמה נמוכה יותר. ניתן לזהות בקלות אזורים כאלה בעזרת רמת הקליטה שמסומנת על גבי צג הטלפון.