mast1.jpg

"זמן ללא מסך" לפני שעת כיבוי אורות

"זמן ללא מסך" לפני שעת כיבוי אורות ימנע את דחיקת שעת השינה, וימנע מנגנונים אפשריים נוספים העלולים לפגום באיכות השינה, כגון עוררות הנפשית הקשורה בתכנים הנצפים והשפעת אור המסכים והקרינה הבלתי מייננת על השעון הביולוגי. בהתאם להמלצות האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים, שאומצו גם על ידי החברה הישראלית לחקר השינה והאיגוד הישראלי לרפואת ילדים, יש להימנע מצפייה במסכים דיגיטליים שעה לפני השינה.