mast1.jpg

מדיניות שימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער בישראל ובעולם

בשנים האחרונות עלה באופן משמעותי שיעור השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער בעולם, ובמקביל חלה ירידה בגיל השימוש. גם שיעור השימוש בטלפון החכם עלה והוא הפך למכשיר נפוץ בקרב ילדים ובני נוער.

 

לשימוש הנרחב בטלפונים סלולריים יש השלכות רבות (שליליות וחיוביות) על חיי הילדים, מעבר לסכנות הקרינה: השלכות בריאותיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות כגון התמכרויות, הפרעות שינה ועוד.

השימוש הנרחב מעורר שאלות רבות כגון האם יש להגביל את גיל השימוש בטלפונים סלולריים? האם יש מקום להגביל את השימוש בהם בזמן שהיית תלמידים בבתי הספר? האם ניתן לאסור את מכירתם מתחת לגיל מסוים? האם יש לאפשר פרסומות למכשיר סלולרי המכוונות לילדים?

 

מדיניות שימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים ובני נוער בעולם

ברחבי העולם לא קיימת מדיניות אחידה בנוגע לשימוש בטלפון הסלולרי בקרב ילדים ובני נוער. בסקר של ארגון הבריאות העולמי (WHO) שפורסם בנובמבר 2014, בדקו את השיטות והמדיניות לניהול סיכונים ברחבי העולם, בין השאר ביחס לחשיפה אישית מהתקנים הפולטים קרינה בתדרי רדיו. הנתונים נאספו מ-86 מדינות. אחת השאלות שנשאלה בסקר התייחסה להגבלות השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים. ביחס לשאלה זו, אף מדינה לא דיווחה על איסור מוחלט לשימוש בטלפון סלולרי ע"י ילדים.

 

מדינות שונות מטילות מגבלות הנוגעות לשימוש בטלפונים סלולריים ע"י ילדים כגון איסור פרסומות לטלפונים סלולריים לילדים, איסור מכירת טלפונים סלולריים המתואמים לילדים או שימוש בהם בשעות מסוימות או מתחת לגיל מסוים- כך לדוגמא:

 • בפברואר 2015 אימץ הפרלמנט הצרפתי חוק חדש בצרפת העוסק בחשיפה לגלים אלקטרומגנטיים ע"י טכנולוגיות אלחוטיות. החוק שנקרא: "פיכחון, שקיפות מידע וייעוץ לגבי חשיפה לגלים אלקטרומגנטיים", כולל סעיף שבו נאמר כי לבקשת הקונה, בעת מכירת טלפון סלולרי לילדים מתחת לגיל 14, יש לספק אביזר המפחית את החשיפה לקרינה.
 • ברוסיה, קיימת המלצה של משרד הבריאות, שילדים מתחת לגיל 18 לא ישתמשו בטלפונים סלולריים (לפי דו"ח הועדה הלאומית הרוסית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת מ-2008).
 • במרץ 2014 נכנס לתוקף חוק חדש בבלגיה האוסר מכירת טלפונים סלולריים המתוכננים במיוחד בשביל ילדים קטנים מתחת לגיל 7 (ההגדרה של טלפונים סלולריים לילדים קטנים כוללת כל טלפון סלולרי שמיוצר במיוחד לילדים מתחת לגיל 7 ). כמו כן החוק אוסר פרסום שמטרתו לעודד שימוש בטלפון סלולרי בקבוצת גיל זאת.
 • ב-2014 פורסם, כי בעיר קסווגה (Kasuga) שביפן, מועצת החינוך קראה לתלמידי התיכון להפסיק להשתמש בטלפונים החכמים שלהם אחרי השעה 22:00. המועצה הפיצה פוסטרים ועלונים לתיכונים בעיר בנושא זה, כדי לעודד את התלמידים להעביר את הטלפון הסלולרי שלהם לפיקוח מבוגר בין השעה 22:00 ל-6:00 בבוקר. לא נקבעה ענישה לעוברים על ההוראה.
 • בקנדה, משרד הבריאות (Health Canda) ממליץ לעודד ילדים מתחת לגיל 18 להגביל את השימוש בטלפונים הסלולריים שלהם.

 

המדיניות בישראל

בישראל, הוגשו מספר הצעות חוק בנושא שימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים. ההצעות כוללות בין השאר איסור עשיית פרסומת למכשיר סלולרי המכוונת לילדים, וכן איסור מכירה, שיווק ופרסום של טלפונים סלולריים לילדים מתחת לגיל 16.

 

נכון להיום, הצעות חוק אלה לא הגיעו לידי גיבוש.

 

להלן סקירה קצרה של הצעות החוק שהוגשו בנושא זה:

 • בשנת 2013 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון סלולרי והגבלת פרסומת, התשע"ג-2013  (יוזמים: דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוויד, עפו אגבאריה)

הוצע, בין השאר,  כי:

"לא יעשה אדם פרסומת למכשיר טלפון סלולרי המכוונת לקטינים."

 

 • ב-2011 הוגשה הצעת חוק יידוע בדבר השימוש בטלפון סלולרי, התשע"א-2011 ע"י ח"כ יוליה שמואלוב.

הצעת החוק כללה בין השאר את ההוראות הבאות:

 

- חובת צירוף עלון מידע המפרט את סכנות השימוש בטלפון סלולרי במכירה של מכשיר טלפון סלולרי. העלון יהיה חייב להתייחס באופן פרטני לסכנות השימוש בטלפון סלולרי על ידי ילדים בגילאים שונים.

 

- איסור מכירה, שיווק ופרסום של טלפונים סלולריים לילדים מתחת לגיל 16 וכן איסור שימוש בילדים מתחת לגיל זה לצורך שיווק ופרסום הטלפונים הסלולריים.

 

 • בשנת 2005 הוגשה הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון-הגבלת שימוש בטלפון סלולרי לילדים) ע"י ח"כ לאה נס. על פי ההצעה, יש לאסור בחוק מכירת מכשירי טלפון סלולריים לילדים מתחת לגיל 8.

 

מקורות

 • Risk Management Policies and Practices Regarding Radio Frequency Electromagnetic Fields: Results from a WHO Survey, Dhungel et al., Radiation Protection Dosimetry, Publishedonline November 13, 2014
 • הצעת חוק בצרפת - http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp
 • רוסיה - Russian National Committee of non ionizing Radiation Protection- 2008 Report
 • הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון סלולרי והגבלת פרסומת, התשע"ג-2013
 • הצעת חוק יידוע בדבר השימוש בטלפון סלולרי, התשע"א-2011
 • הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון-הגבלת שימוש בטלפון סלולרי לילדים),התשס"ה- 2005.
תאריך עדכון: 29.6.16