mast1.jpg

מדיניות שימוש בטלפונים סלולריים בבתי ספר בישראל

 

השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער הולך וגובר. מעבר לחשש מפני השפעות מזיקות על הבריאות עקב השימוש בטכנולוגיה זו, לשימוש בטלפונים סלולריים השלכות חברתיות והתנהגותיות הנוגעות גם למסגרת בית הספר.

בסביבת בית הספר קיימים מספר מקורות חשיפה לקרינה בלתי מייננת וביניהם רשת החשמל, נקודות גישה לאינטרנט אלחוטי וטלפונים סלולריים. בעוד שרשת החשמל ונקודות גישה אלחוטיות לאינטרנט מהוות חלק מתשתית ביה"ס, טלפונים סלולריים הינם מקור קרינה הנתון בעיקרו לשליטה ולאחריות המשתמש (התלמיד/ צוות בית הספר). כמו כן, בניגוד לקרינה הנפלטת מרשת החשמל ומהאינטרנט האלחוטי, עיקר החשיפה לקרינה הנפלטת מהטלפון הסלולרי, היא של המשתמש עצמו עקב קרבת מקור הקרינה לגוף המשתמש.

  תלמיד שולח הודעת טקסט מטלפון סלולרי בכיתה

יש לציין, כי אוכלוסיית התלמידים, ילדים ונוער, הינה אוכלוסייה ייחודית במאפייניה

נייר עמדה בנושא קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד (18.11.2010)

תמונת המחשה: טלפון סלולרי דמוי ספרייה
תמונת המחשה:
טלפון סלולרי דמוי ספרייה
 

בנובמבר 2010, פורסם נייר עמדה בנושא: "קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד". נייר העמדה גובש לבקשת ח"כ דב חנין, בעקבות דיון שהתקיים בנושא בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת.

מטרת נייר העמדה הייתה לסכם את מגוון החשיפות לקרינה בלתי מייננת ממקורות שאינם טבעיים להם נחשף התלמיד במערכת החינוך, ולקיים דיון מקיף על הפעולות שיש לנקוט על מנת לצמצם חשיפות אלו ולהבטיח את בריאות התלמידים.

 

העיקרון המנחה בכתיבת המסמך היה כי קיימת חובה מוסרית, ערכית ומשפטית של מערכת החינוך והמדינה להגן על בריאות תלמידיה וכי יש לפעול על פי עיקרון הזהירות המונעת, גם במסגרת מערכת החינוך. עוד הודגש במסמך, כי יש לזכור שאוכלוסיית התלמידים מורכבת מילדים ובני נוער המהווים תת אוכלוסייה ייחודית במאפייניה. בנוסף, צוין כי עיקר הקרינה הנפלטת ממכשיר הסלולר משפיעה על המשתמש הבודד ולא על הסביבה.

 

בנושא הטלפונים הסלולריים נכתב בנייר העמדה, כי מסיכום המחקרים שפורסמו עד שנת 2010 עולה כי קיים חשש לעלייה בסיכון לפיתוח גידולים בעקבות השימוש בטלפון הסלולרי (צוין כי אוכלוסיית המחקר במחקרים הללו לא כללה ילדים ובני נוער, שבדרך כלל מתיחסים אליהם כפגיעים יותר לנזקי הקרינה האלקטרומגנטית). עקב כך, גופים בין-לאומיים ולאומיים רבים (לרבות משרד הבריאות הישראלי) המליצו על אימוץ עיקרון הזהירות המונעת, והדגישו את החשיבות ביישום עיקרון זה באוכלוסיית הילדים ובני הנוער.

 

בנייר העמדה הוסכם, כי יש ליישם את עיקרון הזהירות המונעת כפי שהומלץ על ידי משרד הבריאות גם במסגרת מערכת החינוך. בהתאם לכך, יש לאזן בין הבחירה של התלמיד והוריו להשתמש בטלפון סלולרי ובין ההשלכות החברתיות והבריאותיות של שימוש זה בעיקר על ידי הקניית הרגלי שימוש נכונים. כיוון שטכנולוגיות המשבשות קליטה עלולות לגרום במקרים מסויימים להגברת הקרינה הנפלטת ממכשיר הטלפון הסלולרי, הוחלט שלא להשתמש בטכנולוגיה כזו במסגרת בית הספר.

 

להלן דרכי הפעולה שהוצעו בנייר העמדה בנוגע לשימוש בטלפונים סלולריים בבתי הספר:

 • ביצוע תכנית להקניית ידע מותאמת גיל, שמטרתה הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים בטלפון הסלולרי
 • ניטור של תכנית הלימוד על ידי ביצוע סקר לפני ולאחר ביצוע תוכנית ההתערבות במטרה לבחון את יעילותה
 • בחינת אפשרות להצבת טלפונים נייחים לשימוש התלמידים בבתי הספר בכדי לאפשר להם קשר עם ההורים שלא באמצעות הטלפון הסלולרי
 • בחינת אפשרות להקמת אזורי דיבור בטלפון הנייד
 • יישום עקרונות אלו בראש ובראשונה על ידי הצוותים במוסדות החינוך. יש להקפיד על כך שהמורים ישתמשו בסלולרי רק בחדר המורים ו/או באזורי הדיבור שיועדו לכך

 

בנוסף, ניתנו המלצות הקשורות לבטיחות השימוש בטלפון סלולרי בקרב תלמידים מחוץ למסגרת בית הספר שאינן קשורות לחשיפה לקרינה:

 • המלצה למשרד התחבורה לאסור שימוש מוחלט בטלפונים סלולריים (כולל שימוש בדיבוריות ואוזניות) על ידי נהגים צעירים
 • המלצה למשרד התחבורה על איסור מוחלט של שימוש בכל צורה שהיא על ידי נהגי התחבורה הציבורית, לרבות הסעות הילדים

מדיניות משרד החינוך

תלמידים משתמשים בטלפון סלולרי בחצר בית הספר

תלמידים משתמשים בטלפון סלולרי     בחצר בית הספר

 

ככלל, אימץ  משרד החינוך את העקרונות המופיעים בנייר העמדה וקבע, בין היתר, כי יש לאזן בין בחירת התלמיד והוריו להשתמש בטלפון סלולרי לבין ההשלכות הבריאותיות והחברתיות של שימוש זה, בעיקר על ידי הרגלי שימוש נכונים. המדיניות הספציפית של משרד החינוך באה לידי ביטוי בחוזרי מנכ"ל שונים הנכתבים בנושא קרינה בלתי-מייננת, ובהם קיימת התייחסות ספציפית גם לנושא הטלפונים הסלולריים.

 

חוזר מנכ"ל מתאריך 1/9/2011: " שימוש מושכל בטלפונים סלולריים"

בחוזר זה ניתנו הנחיות והמלצות להקניית הרגלי שימוש נכונים וזהירים בטלפון הסלולרי. בין היתר, פורסמו בחוזר זה המלצות משרד החינוך לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים הכוללות:

 • קיצור משך השיחה וסך כל השיחות
 • העדפת השימוש במסרונים על פני השימוש בשיחות
 • שימוש באוזנייה חוטית בעת קיום שיחה והרחקת מכשיר הטלפון הסלולרי מהגוף
 • קביעת אזורים בשטח ביה"ס המותרים לשימוש בטלפון הסלולרי ומועדים מוחלטים ומוסכמים לשימוש זה במרחב המוסד החינוכי בכל עת
 • הימנעות מוחלטת משימוש בטלפונים סלולריים לכל מטרה במועדים ובאזורים שנקבעו לכך במהלך שיעורים או כל פעילות חינוכית
 • הצבת טלפונים ציבוריים בבתי הספר כדי לאפשר לתלמידים במצבים נדרשים יצירת קשר עם ההורים
 • הימנעות משימוש לילי בטלפונים סלולריים הגורם לחוסר שינה
 • הימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות ללא קליטה (כגון, מעלית)
 • העדפה שלא לשאת את הטלפון הסלולרי בסמוך לגוף, למשל בכיס או על מתלה וכדומה

 

חוזר מנכ"ל  מתאריך 8/7/2013: " שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות בריאותיות ובטיחותיות"

ההנחיות הכלליות שבחוזר הן כי בכל בית ספר יש ליישם תכנית מותאמת גיל בכפוף לתכנית שהמשרד יפתח, להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו (רשתות אלחוטיות, טלפון אלחוטי, טלפון סלולרי ועוד) כדי להגביר את רמת הידע בנושא. באחריות מנהלי בתי הספר ורכזי התקשוב להעביר את המידע ואת הידע הנדרשים לצוות ההוראה בבתי הספר לצורך יישום החוזר.

 

חוזר מנכ"לית משרד החינוך מ-4/2015:  "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון"

באפריל 2015 פרסם משרד החינוך עדכון לחוזר מנכ"ל הקודם בנושא זה מ-2009. עדכון החוזר נעשה בין השאר עקב המציאות החינוכית המשתנה, כגון התפתחות טכנולוגית המצריכה מתן מענה במוסדות החינוך.

 

סעיף 3.3 בפרק העוסק בהתמודדות עם אירועי אלימות, עוסק ב-"שימוש בטכנולוגיה בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות והיבטים של פגיעה מקוונת". בסעיף זה נכתב כי :

 • על בתי הספר לקבוע מדיניות בנושא ההתנהלות ברשת, לעסוק בנושא בתקנון ולעודד אחריות אישית בשימוש בטכנולוגיה כדי למנוע פגיעות
 • הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות. על המדיניות הבית-ספרית להתאים להנחיות בחוזר
 • מומלץ להימנע מהבאת מכשירים סלולריים לבית הספר (בשל הזהירות המונעת הנדרשת מקרינה סלולרית וכדי שהמכשירים לא ישמשו יעד לגנבות, ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר)

 

בכל מקרה שבית הספר מחליט לאשר שימוש במכשירים ניידים לצרכים פדגוגיים הכרחיים, יש להנחות את המשתמשים לנטרל את מרכיב הסלולר ולהשתמש רק במרכיב ה-wifi (כמפורט בחוזר מנכ"ל שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות בריאותיות ובטיחותיות, המפרט את מגבלות השימוש ברשת אלחוטית בבית הספר).

 

בכל מקרה של הבאת המכשיר יש ליידע את התלמידים ואת הוריהם כי בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו.

 

כמו כן, על פי ההנחיות המופיעות בחוזר זה, שימוש בטכנולוגיה אישית (טלפונים ניידים, מצלמות, טאבלטים וכו') בזמן השיעור מותר רק לצורך פעילות חינוכית-לימודית שהוגדרה ע"י הצוות החינוכי.

 • כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית מוגדרת ע"י הצוות החינוכי
 • כמו כן, ככלל ההנחיה היא להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום אופן על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לביה"ס יעשה בהתאם להוראות הצוות
 • צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט

 

על פי החוזר, מדרג התגובות של בית הספר במקרה של הפרה, למשל במקרה של שימוש חזור בטלפון הנייד בזמן שיעור שלא לצורך פעילות חינוכית כולל בין היתר-

הכוונה מחודשת: תזכורת חיובית המכוונת את התלמיד להתנהגות הרצויה, קיום שיחת בירור, לקיחת המכשיר ע"י איש מצוות בית הספר, שמירתו במקום קבוע נעול ובטוח והחזרתו בסוף יום הלימודים לתלמיד תוך יידוע הוריו או החזרתו ישירות להוריו, על פי שיקול דעת המנהל, הזמנת הורים, כתיבת עבודה בנושא ומתן ביטוי מותאם בתעודה.

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך מה- 1/9/2016 - שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה

ב-1.9.16 נכנס לתוקף חוזר מנכ"ל חדש של משרד החינוך המסדיר את השימוש של מורים ותלמידים באמצעי קצה כגון מחשבים ניידים ונייחים, מחשבי לוח (טאבלט) וכדומה בתהליכי הוראה, למידה והערכה (חוזר 3.6-12 "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצרכי למידה").

 

החוזר כולל הנחיות שונות בנוגע לשילוב אמצעי הקצה במוסדות החינוך כגון שמירת איזון בין למידה מתוקשבת לבין שימוש בחומרי למידה פיזיים, הבטחת שווין וזמינות אמצעי הקצה בלמידה לכל התלמידים, הסדרת הלמידה באמצעות ספרים דיגטליים ותשלומי הורים.

 

כחלק מההנחיות לשילוב אמצעי הקצה, קובע חוזר המנכ"ל הנחיות בנוגע לזמן השימוש באמצעי הקצה לצרכי הוראה ולמידה וסוג אמצעי הקצה המאושר לשימוש.

החוזר מפרט מהו זמן הלמידה של תלמיד (הכוונה לזמן נטו בדקות/שעות) לצורך ביצוע מטלות לימודיות בשילוב אמצעי קצה או להשתתפות מרחוק בשיעורים ברשת.

 

באשר לסוג אמצעי הקצה, חוזר המנכ"ל קובע כי הפעילות הפדגוגית תתבצע באמצעות מחשב או טאבלט, ובשלב זה לא תאושר פעילות פדגוגית באמצעות אמצעי קצה אחר כגון טלפון סלולרי חכם וכדומהעד שתושלם בחינת הנושא ע"י המשרד ויפורסמו הנחיות מתאימות.

 

יש לציין, כי החלטה זו התבססה במידה רבה על המלצת מרכז תנודע, כחלק מייעוץ וליווי מקצועי שנותן המרכז למשרד החינוך.

 

להרחבה, ניתן לקרוא בפרק תוכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך

 

חזור לפרק המבוא

רשימת מקורות:

 

תאריך עדכון: 27.11.2016