mast1.jpg

רמת הקרינה המרבית של המכשיר הנבחר

1. בישראל, בשל העובדה שמכשירי הטלפון מיובאים ממדינות שונות, אומצו שני תקנים בינלאומיים עיקריים למגבלות חשיפה לקרינה מטלפונים ניידים:

  • תקן אירופאי המבוסס על ICNIRP עבור מכשירים שקיבלו רישוי באירופה - 2.0 ואט לק"ג בממוצע ל-10 גרם רקמה
  • תקן אמריקאי המבוסס על ה - FCC עבור מכשירים שקיבלו רישוי בארה"ב - 1.6 ואט לק"ג בממוצע ל-1 גרם רקמה

 

2. ההשוואה של רמת ה-SAR בין המכשירים השונים רלוונטית רק כאשר הקליטה חלשה מאוד. כאשר הקליטה טובה, הטלפון מפחית את עוצמת השידורים ורמות ה-SAR פוחתות משמעותית מאלו המצוינות בסימון. בהתאם לכך, מצטמצמים גם ההבדלים בין רמות ה-SAR של הטלפונים השונים.