mast1.jpg

שווייץ

ב-11/2019 פורסם דוח של קבוצת עבודה שהוקמה ע"י המשרד הפדרלי להגנת הסביבה, תחבורה אנרגיה ותקשורת (DETEC) במטרה לנתח את הצרכים והסיכונים הכרוכים בהקמת רשתות סלולר ולגבש המלצות. הקבוצה כללה בעלי עניין שונים - ספקים, רופאים, נציגי ערים, תעשייה, משרדים פדרליים.

כדי להגן על האוכלוסייה מקרינה בלתי מייננת מאנטנות, המועצה הפדרלית הגדירה שתי רמות של מגבלות להגנה מפני קרינה:

  • מגבלת פליטה (emission) - שדה חשמלי של 36 – 61 וולט למטר, מדובר באותם ערכים הקיימים ברוב המדינות השכנות, בתדרים שמשתמשים בהם לתקשורת סלולרית
  • מגבלת התקנה – 10% מכך, שדה חשמלי 4-6 וולט למטר. זאת כדי ליישם את עיקרון הזהירות, היכן שאוכלוסייה נמצאת באופן קבוע (אזורים רגישים)

כתוצאה מערכי התקנה אלו, קרינה בלתי מייננת מאנטנות תקשורת סלולרית מוגבלת באופן הדוק יותר בשוויץ מאשר ברוב מדינות אירופה.

התדרים שזמינים כיום לדור 5 זהים לאלה של דור 4. בעתיד, כדי להשיק את דור 5, יהיה צורך  להשתמש בגלים מילימטריים. השימוש בגלים מילימטריים לתקשורת רדיו אינו מאושר כיום בשוויץ.

 

האם יש סיכון בריאותי?

קיימים מעט מחקרים על בתרביות תאים ובע"ח לגבי השפעות אקוטיות (חימום). לכן קבוצת העבודה התבססה על מחקרים שנעשו בעבר על דור 2,3 ו-4 ושעסקו בתדרים שמשתמשים בהם בדור 5. קבוצת העבודה הסיקה, שנכון להיום, לא הוכחו מדעית ההשלכות הבריאותיות שלתחום תדרי הרדיו שנמצאים בשימוש מתחת למגבלות החשיפה של ICNIRP.

ההוכחה לקשר בין קרינת רדיו לסרטן מוגבלת. קיימים מעט מחקרים הבוחנים את הקשר בין התפתחות סרטן מסוגים שונים לתקשורת הסלולרית. אין  מחקרים מבוססים להערכת השפעה של חשיפה בטווח של ערכי ההתקנה ומעל, ולא ניתן לשלול לגמרי השלכות בריאותיות. בהתאם לכך, קבוצת העבודה מציינת את הצורך בהמשך מחקר. על בסיס אי הוודאות המדעית, מוצע להשאיר את עיקרון הזהירות למרות שלא הגיעו להסכמה לגבי דרך יישום העיקרון.