mast1.jpg

אור אולטרה סגול - על סגול (UV - Ultraviolet light)

חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי בתחום אורכי הגל *10-380 ננומטר (nm). התדרים של האור האולטרה סגול אינם נראים בעין האנושית, חשיפה לקרינה זו מצריכה שימוש באמצעי הגנה. בנושא השפעת האור האולטרה סגול על בריאות הציבור בד"כ מתייחסים לתחום אורכי הגל 100-400 ננומטר המחולק ל- 3 תת תחומים: 
315-400nm הוא תחום ה- *UVA  
280-315nm הוא תחום ה- UVB
100-280nm הוא תחום ה- UVC

* ישנו תחום חופף של 380-400nm שמיוחס ל- UVA כחלק מהספקטרום האולטרה סגול בעוד שהתחום הנראה בעין האנושית עדיין כולל תחום זה. 

קרינת UV המגיעה אל פני כדור הארץ מהשמש היא בעיקרה (כ- 95%) מטיפוס UVA  ומיעוטה (כ- 5%) קרינת UVB. שאר התחום נבלע ברובו באטמוספירה, בעיקר ע"י החמצן. קרינה זו נפלטת גם ממקורות מלאכותיים כגון נורות הלוגן ופלואורסצנציה.     

 

עברית