mast1.jpg

אטום (Atom)

היחידה הבסיסית של כל יסוד. מורכב מגרעין וענן אלקטרונים הסובבים אותו. לאלקטרונים מטען חשמלי שלילי והגרעין טעון במטען חשמלי חיובי. הגרעין מורכב מנויטרונים (ללא מטען חשמלי) ופרוטונים הטעונים במטען חיובי. האלקטרונים קשורים לגרעין באמצעות הכוח האלקטרומגנטי. אטומים בתוך חומר קשורים זה לזה בקשרים כימיים ליצירת מולקולות.

עברית