mast1.jpg

אילוח (doping)

תהליך בו מוסיפים למוליך למחצה חומר שמגביר את מוליכותו החשמלית. (מוליך למחצה הוא חומר בעל רמת ביניים של מוליכות חשמלית, בטווח שבין מבודד למוליך).

עברית