mast1.jpg

גובה גל/משרעת (Amplitude)

אחד הגדלים הפיסיקלים שעל פיהם הקרינה האלקטרומגנטית ניתנת לאיפיון. גובה הגל/המשרעת (אמפליטודה), מצביע על עצמת השדות (החשמליים והמגנטיים ) של הקרינה. 

עברית