mast1.jpg

גידול סרטני (Tumor)

צבר תאים הנוצרים מחלוקה בלתי מבוקרת של תאים בגוף. תאי הגידול הסרטני בעלי יכולת חדירה והתפשטות ועלולים לפלוש לרקמות סמוכות או לשלוח גרורות לאברים מרוחקים.

עברית