mast1.jpg

גל (Wave)

 תופעה של התפשטות (או התקדמות) של הפרעה בתווך חומרי, או בריק, במרחב ובזמן. המאפיינים של גל: תדירות, אורך גל, מהירות התקדמות וגובה הגל. 

עברית