mast1.jpg

דוזימטריה (Dosimetry)

אומדן של הרמה הנספגת של השדה האלקטרומגנטי בגוף האדם או החי (או מרכיב חי כלשהו כגון איבר, רקמה, תא ועוד), המתבטאת באפקטים מדידים ברורים.  האומדן יכול להיקבע על ידי מדידה או חישוב של עוצמת השדה החשמלי הפנימי, צפיפות הזרם המושרה, רמת צפיפות ההספק הנקלטת בגוף . דהיינו יצירת זרמים מושרים, חימום רקמות וכו'.

עברית