mast1.jpg

הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation)

גוף מדעי עצמאי שמטרתו לבחון ולבצע הערכה של ידע מדעי לגבי חשיפה לתחומי התדרים עד 300 ג'יגה הרץ  ולתת מידע וייעוץ לגבי סכנות אפשריות לבריאות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת.

עברית