mast1.jpg

הטיה (Bias)

שגיאה שיטתית הגורמת להערכה לא נכונה של ההשפעה האמיתית של גורם כלשהו על התוצאה (למשל על הסיכון להתפתחות מחלה). שגיאה שיטתית יכולה להגרם בגלל פגמים בתכנון המחקר, בגיוס המשתתפים למחקר, באיסוף הנתונים, בניתוח הנתונים ועוד.

עברית