mast1.jpg

היתר הקמה (Installation Permit)

על מנת להקים מקור קרינה בישראל, יש לקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה. היתר הקמה מתייחס למקור קרינה או סוג מסוים של מקור קרינה ועליו לעמוד בתנאים מסוימים. בין היתר, ביצוע הערכת רמות החשיפה המירביות הצפויות ממקור הקרינה על בסיס נתונים טכניים, הפעלת מקור הקרינה לתקופה קצובה וביצוע מדידות נסיוניות למשך תקופה שנקבעת בחוק.

עברית