mast1.jpg

היתר סוג (Type" Permit")

בישראל, היתר הקמה או היתר הפעלה, הניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה, יכול להינתן עבור סוג מסוים של מקורות קרינה.

עברית