mast1.jpg

השפעות א-תרמיות (Non-thermal Effects)

השפעות של קרינה בלתי מייננת על הגוף ומרכיביו, שאינן קשורות ישירות לעליה בטמפרטורה של הרקמה (כלומר לאפקט החימום).

עברית