mast1.jpg

זירחון (Phosphorylation)

הוספת קבוצה כימית מסוימת זרחה - PO3למולקולה. פעולת הזירחון משמשת להעברת אנרגיה ולבקרת תהליכים בתאים של ייצורים חיים (למשל להפעלה או עיכוב של תהליכים ).

עברית