mast1.jpg

זרם חילופין מרובה פאזות (Multiphase Current)

שילוב של מספר זרמי חילופין(*) הפועלים במקביל בהפרשים של זמני מופע (פאזות) בהתאם לזמני המופע של מקור הכוח החשמלי (מתח חילופין). מערכות מרובות פאזות שימושיות בתעשייה ובהובלת חשמל על קווי מתח גבוה למרחקים גדולים ביעילות גבוהה. מערכת מרובת פאזות יכולה להיות בת 2,3, ואף יותר פאזות. 
(*) ראה הגדרה – זרם חילופין
עברית