mast1.jpg

חשיפה תעסוקתית (Occupational Exposure)

חשיפה מוגדרת ומבוקרת של אדם בוגר לקרינה אלקטרומגנטית במסגרת עיסוקו. אדם זה נדרש להכשרה בנושא הסיכונים האפשריים במסגרת עבודתו ולקבלת כלים לנקיטת אמצעי זהירות.

עברית