mast1.jpg

מונה חכם (Smart Meter)

מונים חכמים הם התקנים קטנים יחסית המשדרים אלחוטית נתונים דיגיטליים של צרכנים על שיעורי השימוש בחשמל, מים וגז בצורה רציפה.

עברית