mast1.jpg

מחקר פרוספקטיבי - עוקבה (Prospective study)

מחקר בו בוחנים את שיעור התפתחות מחלה ומשווים אותה בין קבוצות אנשים (עוקבה) החשופים לגורם סיכון (לדוגמה קבוצת מעשנים) לבין קבוצת אנשים שאינם חשופים (לדוגמה לא מעשנים). 

 

עברית