mast1.jpg

מנינגיומה (Meningioma)

גידול ברקמת הקרום המצפה את המוח וחוט השדרה. זהו הסוג העיקרי והשכיח של גידולים במערכת העצבים. רובם המכריע של גידולים אלה הם שפירים.

עברית