mast1.jpg

ניתוח על (Pooled/Meta Analysis)

ניתוח נתונים כמותי המבוסס על שילוב תוצאות המתקבלות ממחקרים שונים הדנים באותה שאלת מחקר ושבוצעו בשיטות מחקר הניתנות להשוואה.

עברית