mast1.jpg

סף בטיחות (Safety Threshold)

רמת החשיפה הגבוהה ביותר המותרת/המומלצת  לגורם כלשהו (קרינה, חומר כימי וכו'). מטרת סף הבטיחות היא להגן בפני פגיעה בריאותית. עבור רוב הגורמים סף זה מהווה פשרה ואינו קובע בודאות כי מעל סף זה קיימים נזקים בריאותיים ומתחת לסף זה לא נגרמים נזקים בריאותיים.

עברית