mast1.jpg

סף חשיפה תעסוקתי (Occupational Threshold)

נגזרת מקלה של סף חשיפה לציבור הרחב. הקלה זו נובעת בשל העובדה כי מדובר בחשיפה מוגדרת ומבוקרת של אדם בוגר לקרינה אלקטרומגנטית אליה נחשף במסגרת עיסוקו. 

עברית